Spørgetid forud for møder

Du kan møde frem og stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen og fagudvalgene

Kommunalbestyrelsen

1.
Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært, offentligt kommunalbestyrelsesmøde sættes spørgetid af maksimalt ½ times varighed.

2.
Spørgsmålene kan stilles af enhver interesseret, enten skriftligt eller mundtligt og rettes enten til kommunalbestyrelsen eller til et enkelt af dens medlemmer.

Rettes spørgsmålet til kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal svare.

3.
Skriftlige spørgsmål skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 1 uge før det offentlige møde, hvori de ønskes besvaret.

4.
Mundtlige spørgsmål skal være korte. De skal normalt kunne fremsættes på 1 minut og besvares på 2 minutter. Herudover kan der gives tid til en kort replik og duplik.

5.
De stillede spørgsmål må have relation til de kommunale forhold og skal normalt være af almen interesse for kommunens borgere.

6.
Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til den kommunale administration, afvises. Spørgsmål, der rummer sigtelser eller angreb på borgere eller fraværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, afvises. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

7.
Opstår der tvivl om forståelsen af de i nærværende forretningsorden indeholdte bestemmelser, tilkommer det borgmesteren at fortolke disse. Er et kommunalbestyrelsesmedlem utilfreds med borgmesterens afgørelse, kan pågældende efter mødet forlange, at spørgsmålet tages op til endelig afgørelse på det næste kommunalbestyrelsesmøde, men er, indtil denne endelig afgørelse foreligger, forpligtet til at følge borgmesterens fortolkning.


Vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 1970

Fagudvalgene

Spørgetid og foretræde

1.
Med henblik på at kunne bidrage til en dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene træffer/foreslår har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at enkeltpersoner/grupper kan stille spørgsmål og/eller få foretræde for de stående udvalg.

Spørgetid

2.
Forud for hvert ordinært møde i et stående udvalg holdes offentlig spørgetid.

3.
Enhver kan stille korte (normalt højst af 1 minuts varighed) spørgsmål af almen interesse inden for udvalgets kompetenceområde.

4.
Spørgsmål kan stilles af enhver interesseret, enten skriftligt eller mundtligt, og rettes til udvalget eller til et enkelt af dets medlemmer. Rettes spørgsmålet til udvalget, afgør formanden hvem der skal svare.

5.
Spørgsmål, der vedrører sager, der er optaget på dagsordenen for mødet eller spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter seneste besvarelse, kan afvises.

6.
Spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller indeholder eller forudsætter røbelse af fortrolige forhold, skal afvises af formanden.

Foretræde

7.
Forud for hvert ordinært møde i et stående udvalg er der umiddelbart efter den offentlige spørgetid mulighed for at få foretræde for udvalget

8.
Enkeltpersoner eller grupper af personer kan få foretræde for udvalget.

9.
Vedkommende, der ønsker at få foretræde, skal have meldt deres foretræde og emne mindst 2 dage før mødet. Emnet kan enten knytte sig til et eller flere af de punkter, som er på dagsordenen for mødet eller det kan være af almen interesse inden for udvalgets fagområde.

Fælles bestemmelser

10.
Spørgetiden og den samlede tid for foretræde må hver især højst være af ½ times varighed.

11.
Formanden leder spørgetiden og drøftelserne under foretrædet og afgør tvivlsspørgsmål vedrørende ovennævnte.

12.
Spørgetiden og muligheden for foretræde bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalget.

13.
Ovennævnte regler træder i kraft den 1. januar 1998.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. januar 1998

Sidst opdateret 27/01 2015