Centrene og stabene

Læs mere om centrenes og stabenes ansvarsområder.

Center for Job, Unge og Borgerservice

 • Center for Job, Unge og Borgerservice er et tværfagligt center, der favner Herlev Kommunes borgerservice, indsatsen for unge mellem 15 og 30 år, der ikke er i uddannelse eller job samt indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev.
 • Borgerservice er den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud og ydelser: pas, kørekort, bolig og sociale ydelser samt kommunens kontrolfunktion.
 • Indsatsen for unge varetages af ’Unge – Job og uddannelse’, der har til huse i Saxbo på Vindebyvej. Indsatsen for unge skal sikre, at alle unge i Herlev får en uddannelse, så de er rustet til arbejdsmarkedet og favner også den sociale- og kriminalpræventive indsats for unge ned til 15 år.
 • Jobcenter Herlev varetager indsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Herlev, som skal tilbage i job og samarbejdet med lokale virksomheder om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Centerchef: Birgitte Kjeldsen, tlf. 44 52 55 29
Direktør: Charlotte Wieth-Klitgaard

 


 

Center for Børn, Familie og Handicap

 • Centeret skal understøtte, at børn og unge blive aktive medborgere gennem forebyggende, rettidige og støttende indsatser i et samarbejde mellem forældre, professionelle og lokalsamfundet.
 • Centerets primære opgave er rettet mod børn og unge i alderen 0-14 år.
 • Center for Børn, Familie og Handicap består af: Børne- og Familierådgivningen for de 0-14 årige, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Tandplejen, Døgninstitutionen Dildhaven samt Familiecenteret Kernen.

Centerchef: VAKANT. Kontakt venligst hovednummeret: 44 52 70 00 eller send en mail til bornogfamilie@herlev.dk.
Direktør: Mette Riegels

 


 

Center for Dagtilbud og Skole

 • Centeret skal sikre, at alle børn har lige ret til udvikling og læring i betydningsfulde fællesskaber, der understøtter udvikling af deres faglige og sociale kompetencer og sikrer deres trivsel.
 • Centeret har ansvaret for at administrere, drive og udvikle pædagogik og læring på dagtilbuds- og skoleområdet målrettet: De 0-18 årige, folkeskoler, kommunal specialskole, dagtilbud, ungdomsskole, Pædagogisk Center samt Børnenaturcenteret Kildegården.

Centerchef: Camilla Ottsen, tlf. 44 52 71 25.
Direktør: Mette Riegels

 


 

Center for Omsorg og Sundhed

 • Centeret har myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven, Sundhedsloven samt ophold i plejeboliger, indsatser på sundhedsområdet herunder forebyggelse, genoptræning og andre rehabiliterende opgaver. Desuden kompenserende opgaver i forhold til borgere med varigt funktionstab, herunder hjælpemidler og ældre- og handicapvenlige boliger samt drift og udvikling af plejeboligtilbud.
 • Centeret har endvidere til opgave at drive og levere tilbud til særligt udsatte borgere inden for områderne sindslidelse, misbrug og handicap.
 • Tilbuddene består af:
  • Hørkær
  • Café Harlekin
  • Kagshuset
  • Juvelhuset
  • Flex Bostøtte
  • Bofællesskaberne
  • Aktivitetsteamet
  • Skovgården
  • Højsletten

Centerchef: Christian Bartholdy, tlf. 44 52 61 30
Direktør: Mette Riegels


Center for Ejendomme og Intern Service

 • Centeret er ansvarligt for drift af kommunens bygninger og arealer.
 • Centerets primære opgave er at servicere og fungere som støtte til kommunens øvrige centre ved at sørge for en stabil og velfungerende drift.
 • Målet er at vedligeholde, drive og udnytte hver m2 optimalt og mest økonomisk.

Centerchef: Lars Bo Hasselby
Direktør: Charlotte Wieth-Klitgaard

 • Fællespostkasse til Center for Ejendomme og Intern Service: ceis@herlev.dk

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø forestår myndigheds- og driftsopgaver samt større projekter inden for miljø, affald, jord, vand, trafik og veje, parker, natur og vandløb samt renholdelse og serviceopgaver.

Centerchef: Bo Runge-Dalager, tlf. 44 52 64 40 - send en mail
Direktør: Charlotte Wieth-Klitgaard


Center for IT, Personale og Økonomi

Centret samler en række vitale funktioner i kommunens drift.

 • IT varetager drift, udvikling og sikkerhed for al IT i Herlev Kommune.
 • Personale står for lønregnskab og personalespørgsmål, herunder rekruttering af madarbejdere til kommunen.
 • Økonomi har ansvaret for kommunens samlede økonomi.

Centerchef: Claus Chammon, tlf. 44 52 70 71
Direktør: Jesper Zwisler


Stab for By og Udvikling

 • Stabens opgave er at skabe gode rammer for oplevelser og muligheder for Herlevs borgere og virksomheder. Det gør staben gennem byplanlægning, kultur-, fritid og idrætsfaciliteter/aktiviteter, og herigennem understøttes den tværgående udvikling af organisationen.
 • Ambitionen er, at arbejdet foregår i dialog med Herlevs borgere i den udstrækning, det giver mening.
 • Stabens hovedopgaver er: byplanlægning, kultur, fritid, idræt og erhverv samt tværgående organisationsudvikling.

Stabschef: Jakob Ludvigsen , tlf. 44 52 60 01
Direktør: Jesper Zwisler


Stab Direktionssekretariat

 • Direktionssekretariatet består af Team Sekretariat, Team Kommunikation og Team Jura.
 • Direktionssekretariatets hovedopgaver er:
  • Betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, udvalg, direktion og chefgruppe.
  • Intern juridisk rådgivning, køb og salg af kommunale ejendomme og arealer samt udarbejdelse af kommunens lejekontrakter.
  • Kommunikationsrådgivning og betjening af pressen.

Direktionssekretariatet står desuden for afvikling af valg.

Stabschef: Ulla Filtenborg, tlf. 44 52 70 04
Direktør: Jesper Zwisler

Sidst opdateret 17/08 2018
Send sikker post

Send ikke personfølsomme eller fortrolige oplysninger via mail

Vær opmærksom på, at hvis du skal sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger - fx CPR-nummer, oplysninger om indtægts-, formue- samt helbredsforhold - skal indholdet krypteres og signeres, så dine personlige oplysninger ikke kan misbruges.

Læs hvordan du sender sikker post.