Forside | Om kommunen | Kontakt Herlev Kommune | Sagsbehandlingstider på social- og beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider på social- og beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstiden er den maksimale forventede tid sagsbehandlerne skal bruge på at træffe en afgørelse fra en borger henvender sig, til alle nødvendige oplysninger foreligger og borgeren får en meddelelse om resultatet. Det er en forudsætning for at overholde sagsbehandlingstiderne, at dokumentation, lægeerklæringer m.v. og relevante papirer fra andre myndigheder tilvejebringes hurtigst muligt. Der er inkluderet 10 arbejdsdage til lovpligtig partshøring af borgeren, hvor det er relevant. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at overholde den forventede sagsbehandlingstid vil ansøgeren blive skriftligt orienteret med en begrundelse samt oplysning om hvornår en afgørelse kan forventes. Det er altid målet, at sagsbehandlingstiderne er kortest mulig.

Aktivering

 • Afklaring og plan
  1 måned
 • Løntilskud (godkendelse af virksomhed)
  5 arbejdsdage
 • Tid til samtale
  10 arbejdsdage
 • Tilskud til hjælpemidler mhp. at understøtte deltagelse i tilbud efter loven
  10 arbejdsdage
 • Hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger
  10 arbejdsdage

Genoptræning

 • Genoptræning efter servicelovens § 86
  10 arbejdsdage
 • Genoptræning efter sundhedslovens § 140
  5 arbejdsdage efter modtagelse af genoptræningsplan fra hospital
 • Vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 stk. 2
  10 arbejdsdage

Hjemmehjælp

 • Akut behov for praktisk bistand
  Fra dag til dag (på hverdage)
 • Akut behov for madudbringning
  Fra dag til dag
 • Iværksættelse af praktisk bistand
  14 arbejdsdage efter visitationen
 • Madudbringning
  5 arbejdsdage
 • Indkøbsordning
  5 arbejdsdage
 • Personlig pleje
  Fra dag til dag (på hverdage)
 • Plejevederlag
  Fra dag til dag (på hverdage)
 • Hjemmesygepleje
  Fra dag til dag (på hverdage)

Hjælpemidler og boligændringer

 • Akutte hjælpemidler
  5 arbejdsdage
 • Mindre boligændringer af hastende karakter
  10 arbejdsdage
 • Kropsbårne hjælpemidler
  10 arbejdsdage
 • Øvrige hjælpemidler
  4 måneder
 • Elstole, trehjulet knallerter, cykler, trappe/platformlifte, IP pladser
  6 måneder
 • Biler
  1 år
 • Almindelige lidt større boligændringer
  4 måneder
 • Boligændringer, der kræver ekstern bistand og evt. udbud
  1–1 ½ år

Kontanthjælp

 • Efterlevelseshjælp
  15 arbejdsdage
 • Enkeltydelser, sygebehandling, flyttehjælp osv.
  15 arbejdsdage
 • Fleksjob
  15 arbejdsdage
 • Hjælp til større tandbehandling
  1 måned
 • Hjælp til forsørgelse
  5 arbejdsdage
 • Ledighedsydelse
  15 arbejdsdage
 • Revalidering
  15 arbejdsdage
 • Tid til samtale
  10 arbejdsdage

Sygedagpenge

 • Ansøgning om dagpenge
  15 arbejdsdage

Pensioner m.v.

 • Begravelseshjælp
  1 måned
 • Førtidspension
  3 måneder
 • Personlige tillæg
  15 arbejdsdage
 • Personlige tillæg til tandbehandling
  1 måned

Voksne med handicap eller sindslidelse

 • Beskyttet beskæftigelse
  2 måneder
 • Samværs og aktivitetstilbud
  2 måneder
 • Støttepersonordning og bostøtte
  2 måneder
 • Ledsageordning
  1 måned
 • Kontaktperson døvblinde
  2 måneder
 • Merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  2 måneder
 • Specialundervisning for handicappede
  1 måned
 • Midlertidige eller varige botilbud
  2 måneder
 • Akut midlertidig botilbud
  5 arbejdsdage
 • Kørsel til dagtilbud
  Samtidig med bevilling til dagtilbud
 • Kørsel til vederlagsfri fysioterapi
  10 arbejdsdage
 • Kørsel til læge efter sundhedslovens regler
  1 arbejdsdag

Ældreområdet

 • Ansøgning om optagelse på venteliste til plejebolig
  1 måned
Sidst opdateret 29/08 2017

Herlev Rådhus
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 7000
Kontakt os