Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring frem til 26. juni 2017.

Læs mere

Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet VVM-høring

Gladsaxe og Herlev kommuner sender den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Kagsåparkens regnvandsprojekt i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Læs mere

Høring af tillæg til spildevandsplan for Herlev Ringvej

Høring af tillæg til spildevandsplan for afledning af regnvand fra Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbanen i Herlev Kommune

Læs mere

Midlertidig tilladelse til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge

Pålsson Arkitekter A/S, har på vejene af Herlev Boligselskab, Tubberupvænge II ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge 29-71.

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til spildevandskloakken til projekt på Toggangen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning fra HOFOR om afledning af vand til kloak i forbindelse med renovering af vandledning på Toggangen.

Læs mere

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandråd for Køge Bugt

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådene

Læs mere

Rørlægning af grøft på Hørkær 17-19

Herlev Kommune har den 28. februar 2017 godkendt rørlægning af 90 m grøft på Hørkær 17-19, 2730 Herlev. Rørlægningen er godkendt i henhold til vandløbslovens § 17.

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 11. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring. Nedenfor kan du læse om projektet og om, hvordan du kan indgive høringssvar. I høringsperioden holdes et borgermøde den 28. februar 2017.

Læs mere

Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Herlev Kommune og kommunerne i Værebro Å-oplandet fremlægger hermed Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet til offentlig høring.

Læs mere

Påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune meddeler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23.

Læs mere

Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Herlev Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af 90 m grøft langs Herlev Ringvej ved Hørkær 17-19, 2730 Herlev, matrikel 7000bn Herlev.

Læs mere

Oprensning og justering af vandhul

Herlev Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og justering af et vandhul på Gammel Klausdalsbrovej 369.

Læs mere

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016 - 2025

En revideret plejeplan for Smør- og Fedtmosen er blevet vedtaget af Herlev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 22. september 2016.

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Norconsult A/S, har ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til regnvandskloakken i forbindelse med opførelse af nye rækkehuse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse på Genbrugsstationen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af åbningstiderne på Herlev Genbrugsstation, Marielundvej 49, så man fremover kan have døgnåbent.

Læs mere

Oprensning af sø ved Gammelgårdsvej

Herlev Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af en sø ved Gammelgårdsvej ved midlertidig tørlægning.

Læs mere

Forslag til lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard

Kommunalbestyrelsen har den 14. september 2016 vedtaget et forslag til Lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard, Gammel Klausdalsbrovej 436 samt Tillæg 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Varsel af påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune varsler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23

Læs mere

Dræning af haveforeningen Islegaard

Herlev og Ballerup kommuner har godkendt, at der etableres et drænsystem i haveforeningen Islegaard, samt afgjort at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016