Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Værebro Å vandløbsregulativ

Værebro Å vandløbsregulativ

Offentliggørelse af fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Fællesregulativet omfatter alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet og er nu vedtaget i alle kommuner i oplandet.

Se Fællesregulativet her:

Fællesregulativet har været i offentlig høring, og der er indkommet en række høringssvar, som kommunerne har behandlet: Høringssvar og bemærkninger (bilag 4)

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jævnfør Vandløbslovens § 80. De klageberettigede er enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser ( § 84 i samme lov).

En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”Klageportal”. Klagen skal være oprettet på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den 1. august 2017, som er dagen, hvor afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 29. august 2017.  

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.

Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelse af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Retsvirkning af dispensation
Efter Vandløbslovens § 82 er regulativet først gældende når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.


Sidst opdateret 24/08 2017