Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Tilslutningstilladelse Herlev Hospital

Tilslutningstilladelse Herlev Hospital

Orbicon har på vegne af Herlev Hospital ansøgt om tilslutningstilladelse til udledning af byggegrubevand til den offentlige kloak i forbindelse med udgravning til blok 3 og 4, som er en del af udbygningen af Herlev Hospital.

Herlev Kommune har udarbejdet en tilslutningstilladelse til afledning til spildevandskloakken. Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven (Lov om miljøbeskyttelse, Lovbek. nr. 1317 af 19/11 2015).

Tilladelsen kan findes her.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.
Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven dvs. senest d. 10. december 2016.

Sidst opdateret 28/07 2017