Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Meddelelse af tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS

Meddelelse af tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS

Herlev Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til Kloakfirmaet ApS, Romancevej 16 til en vaskeplads.

Kloakfirmaet ApS har ansøgt om tilladelse til at aflede spildevand fra en vaskeplads til spildevandskloak. Spildevandet stammer fra vaske af firmaets maskiner, som anvendes af personalet.


Herlev Kommune har udarbejdet en tilladelse til udledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig spildevandskloak. Tilladelsen meddelelses i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven,  lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016.


Tilladelsen kan findes her.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klageberettigede er afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 7. november 2016.

Klagen skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Natur- og miljøklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, det vil sige senest den 10. april 2017.

Sidst opdateret 24/08 2017