Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Tilslutningstilladelse til forprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Tilslutningstilladelse til forprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune har meddelt midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af vand fra prøvepumpninger i forbindelse med forundersøgelser til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

I forbindelse med forundersøgelser til etablering af et projekteringsgrundlag af midlertidig grundvandshåndtering for tørholdelse af byggegruber under etablering af nye bassinger og bassinledning langs Kagsåen, har Rambøll ansøgt om at aflede ca. 300 m3 oppumpet grundvand til fælleskloakken.

Tilladelsen kan læses her.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan jævnfør § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For yderligere oplysninger se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside på www.nmkn.dk.

Sidst opdateret 24/08 2017