Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Landzonetilladelse til spejderhytte

Landzonetilladelse til spejderhytte

Herlev Kommune har den 13. september 2017 meddelt landzonetilladelse til genopførelse af en spejderhytte på Gammelgårdsvej.

Det Danske Spejderkorps’ Hjortespring Gruppe via fuldmagt har søgt om tilladelse til at opføre en ny spejderhytte på Gammelgårdsvej 60A, 2730 Herlev.

Lovhjemmel
Ejendommen ligger i landzone og der kan derfor ikke uden tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 opføres ny bebyggelse.

Sagen har været i naboorientering medfør af planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelse
Sagen har den 25. august 2016 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en spejderhytte på baggrund af det projekt, som er fremsendt den 11. juli 2017.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at området bevares åbent og tilgængeligt for offentligheden.

Begrundelse for afgørelse
Spejderhytten skal erstatte en hytte, som tidligere har ligget på ejendommen, men som blev revet ned pga. råd og svamp. Der er i 2012 meddelt landzonetilladelse til genopførelse af en spejderhytte på vilkår af, at placering, størrelse og udformning ikke ændredes væsentligt. Landzonetilladelsen blev ikke udnyttet inden for de 3 år, som den var gældende, da projektet ikke kunne finansieres. Der er nu fremsendt et revideret projekt.

Området er en del af Hjortespringkilen. Ifølge kommuneplanens retningslinjer og Fingerplan 2013, skal Hjortespringkilen forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Om en spejderhytte falder ind under denne kategori beror på et konkret skøn.

I forbindelse med sagsbehandlingen i 2012 fremsendte Herlev Kommune en forespørgsel til Naturstyrelsen, som var af den vurdering, at en eksisterende spejderhytte lovligt opført i fingerplanens grønne kiler kan genopføres i samme størrelse og indenfor samme byggefelt, hvis den eksempelvis brænder ned, og umiddelbart at dette også gør sig gældende ved skader pga. råd.

Det er Herlev Kommunes vurdering, at det vil være i overensstemmelse med retningslinjerne for Hjortespringkilen, at meddele tilladelse til at genopføre en spejderhytte, der anvendes til fritidsformål med en række aktiviteter i naturen. Forudsætningen er, at placering, størrelse og udformning ikke ændres. Desuden skal det sikres, at området kommer til at fremstå åbent og tilgængeligt for offentligheden.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 13. september 2017. Klagefrist skal beregnes fra denne dato.

Gyldighed
Tilladelsen gælder i 5 år fra den er meddelt.

Byggeriet kræver desuden byggetilladelse.

Klagevejledning
Planlovens § 58 - § 60
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse, såvel hvis den er i strid med gældende retsregler, som hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Klagen skal oprettes på Klageportalen senest 4 uger efter offentliggørelsen eller modtagelsen af denne afgørelse. Du opretter en klage i Klageportalen gennem www.borger.dk eller www.virk.dk.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis:
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

Planlovens § 62
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Dette kan ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Sidst opdateret 27/06 2018