Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Kommunalbestyrelserne i Gladsaxe og Herlev kommuner har godkendt Kagsåparkens Regnvandsprojekt endeligt.

Forsyningsselskaberne Novafos A/S (tidligere Nordvand A/S) og HOFOR A/S samt Gladsaxe og Herlev kommuner har i marts 2015 søgt om tilladelse til at gennemføre projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt. Årsagen til projektet er blandt andet, at staten stiller krav om, at overløb med opblandet spildevand til Kagsåen skal reduceres. Ved at gennemføre projektet kan statens krav opfyldes.

Projektet ligger i Kagsåparken på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev kommuner. Projektet omfatter etablering af en stor bassinledning til spildevand og en landskabelig bearbejdning, der tilsammen giver mulighed for at overholde lovkrav om miljømål og desuden tilbageholde store mængder regnvand i overensstemmelse med tværkommunale aftaler i Harrestrup Å-samarbejdet.

Projektet forudsætter, at forsyningsselskaberne finansierer projektet. Det kan lade sig gøre ved, at vandløbet og de omkringliggende arealer bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg, og at vandløbet efterfølgende nedlægges juridisk.

Kagsåparkens Regnvandsprojekt får udledningspunkt beliggende under Motorring 3 på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev Kommune. Der skal derfor gives en udledningstilladelse fra regnvandsanlægget til Kagså i dette punkt.

Du kan læse mere om projektet på Novafos.dk

VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)
Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet en VVM redegørelse.

Gladsaxe og Herlev kommuner vedtog i januar at sende VVM-redegørelsen i offentlig høring fra 20. januar til 28. marts 2017, og der blev afholdt borgermøde om projektet tirsdag den 28. februar 2017 på Herlev Byskole, Afd. Elverhøj.

Efter endt høring blev der konstateret enkelte, men betydelige regnefejl i afsnittet om trafik i VVM-redegørelsen. Gladsaxe og Herlev kommuner besluttede, på grund af regnefejlene at revidere trafikafsnittet og sende den samlede VVM-redegørelse i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Der kom 20 høringssvar under den første høring, og yderligere 24 under den anden. Samlet er der kommet høringssvar fra 38 forskellige afsendere, heraf er ca. 10 af dem fra myndigheder, foreninger og interesseorganisationer, og resten er fra private borgere. Et enkelt af høringssvarene indeholder underskrifter fra 41 borgere. Flere af høringssvarene er overordnet positive i forhold til projektet men udtrykker modvilje mod de miljøgener, som navnlig arbejdskørsel. Man kan læse en gennemgang af høringssvarene i hvidbogen.

Tillæg til spildevandsplan
For at projektet Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres, er det nødven-digt, at Kagsåen bliver optaget i kommunernes spildevandsplaner for så vidt angår projektets udstrækning. Dette sker gennem et tillæg til de to kommuners spildevandsplanener.

Tillægget har således udelukkende til formål at sikre, at Kagsåen og området omkring får status som et spildevandsteknisk anlæg.

Herlev Kommune forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2010-2019 har været i 8 ugers høring sammen med VVM-redegørelsen. Der er ikke kommet specifikke høringssvar til tillægget. Herlev Kommunes tillæg til spildevandsplanen blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. november 2017 og er herefter gældende.

Udledningstilladelse
Som en konsekvens af at Kagsåen bliver til spildevandsteknisk anlæg, bliver der efterfølgende meddelt udledningstilladelse til anlægget.

En udledningstilladelse bliver normalt ikke sendt i høring. Af hensyn helheden i sagen har udkast til udledningstilladelse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg været medsendt som et oplysende dokument i høringsfasen for VVM-redegørelsen. Bemærkninger til udkast til udledningstilladelse er behandlet som en del af VVM-høringen.

Vandløbsreguleringssag
Som endnu en konsekvens af at Kagsåen bliver til spildevandsteknisk anlæg, bliver der truffet afgørelse om, at Kagsåen nedlægges juridisk som vandløb.

Forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb har været i høring i 8 uger sammen med VVM-redegørelsen.

Bemærkninger til forslag til afgørelse om at nedlægge Kagsåen som vandløb er behandlet som en del af VVM-høringen samt indarbejdet i afgørelsen om ned-læggelse af Kagså.


Læs materialerne her:


Klagevejledning

Klage over VVM-tilladelse
VVM-tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er
med denne afgørelse ikke taget stilling til, at anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort den 13. december 2017.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Kla-geportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gladsaxe og Herlev Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. En klage har som ud-gangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge og anlægsarbejder standses.

Klage over tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes spildevandsplan
Tillægget til spildevandsplanen kan ikke påklages.

Klage over udledningstilladelse
Udledningstilladelse fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klageberettigede er de eller den godkendelsen er rettet til, berørte parter samt enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, det vil sige senest den 15. januar 2018.

Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. Link til klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af sagen. Gebyrets størrelse er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke ind-gives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk eller Gladsaxe Kommune, miljøafdelingen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller miljo@gladsaxe.dk. Gladsaxe og Herlev kommuner videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. Yderligere oplysninger fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside.

Afgørelsen kan prøves ved domstolene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 13. juni 2018, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Klage over vandløbsreguleringssag
Afgørelse om nedlæggelse af Kagsåens øverste strækning, bortset for spørgsmål om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, kan i medfør af vandløbslovens § 80, lovbekendtgørelse 127 af 26. januar 2017, påklages til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Klageberettigede er den eller de godkendelsen er rettet til, berørte grundejere samt enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, der vil sige senest den 15. januar 2018.

Klagen skal indgives Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. fra privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke ind-gives via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk eller Gladsaxe Kommune, miljøafdelingen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller miljo@gladsaxe.dk. Gladsaxe og Herlev kommuner videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For flere oplysninger se Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside på www.nmkn.dk

En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter andet, jf. vandløbslovens § 82, stk. 6.

Anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb, det vil sige d. 15. januar 2018 eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklage-nævnets afgørelse foreligger, jf. vandløbslovens § 82, stk. 8.

Sidst opdateret 13/12 2017