Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet samt forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. juni 2018 vedtaget forslag til lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet samt forslag til kommuneplantillæg 12. Høringen finder sted i perioden fra den 29. juni 2018 til den 28. september 2018.

Læs mere

Høring af udkast til ny Støjhandlingsplan 2018-2023

Udkast til ny Støjhandlingsplan 2018-2023 er nu i høring frem til 12. august 2018.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej

Kommunalbestyrelsen har den 13. juni 2018 vedtaget Lokalplan 112 for en boligbebyggelse og butik på Herlev Ringvej.

Læs mere

Ny miljøtilsynsplan

Herlev Kommune har udarbejdet en plan for miljøtilsyn på virksomheder 2018-2022

Læs mere

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Kommunalbestyrelserne i Gladsaxe og Herlev kommuner har godkendt Kagsåparkens Regnvandsprojekt endeligt.

Læs mere

Ændring af vandudskiftning i Smededammen

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændring af vandudskiftning i Smededammen.

Læs mere

Nu kan du indstille medlemmer til naturråd

Lokale naturråd oprettes i forbindelse med arbejdet omkring Grønt Danmarkskort. Høje Taastrup Kommune fungerer som sekretariatskommune

Læs mere

Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt fremme af vandløbsregulering for Tibberup Å og Svanesøen.

Læs mere

VVM for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse før Kagsåparkens Regnvandsprojekt kan realiseres.

Læs mere

Værebro Å vandløbsregulativ

Offentliggørelse af fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring frem til 26. juni 2017.

Læs mere

Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet VVM-høring

Gladsaxe og Herlev kommuner sender den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Kagsåparkens regnvandsprojekt i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Læs mere

Høring af tillæg til spildevandsplan for Herlev Ringvej

Høring af tillæg til spildevandsplan for afledning af regnvand fra Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbanen i Herlev Kommune

Læs mere

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandråd for Køge Bugt

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådene

Læs mere

Rørlægning af grøft på Hørkær 17-19

Herlev Kommune har den 28. februar 2017 godkendt rørlægning af 90 m grøft på Hørkær 17-19, 2730 Herlev. Rørlægningen er godkendt i henhold til vandløbslovens § 17.

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 11. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring. Nedenfor kan du læse om projektet og om, hvordan du kan indgive høringssvar. I høringsperioden holdes et borgermøde den 28. februar 2017.

Læs mere

Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Herlev Kommune og kommunerne i Værebro Å-oplandet fremlægger hermed Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet til offentlig høring.

Læs mere

Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Herlev Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af 90 m grøft langs Herlev Ringvej ved Hørkær 17-19, 2730 Herlev, matrikel 7000bn Herlev.

Læs mere

Oprensning og justering af vandhul

Herlev Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og justering af et vandhul på Gammel Klausdalsbrovej 369.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016