Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring frem til 26. juni 2017.

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10.

Høringen finder sted i perioden fra den 28. april til den 26. juni 2017.

Se materiale:
Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11

Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025

Mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten

Lokalplanens indhold
Lokalplanforslaget danner rammen om et byggeri med ungdomsboliger med mulighed for at placerer en cafe til brug for beboerne men også for offentligheden.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 4ck, Herlev beliggende  Lyskær 11.

Det er lokalplanens formål at udlægge området til blandet bolig og erhverv og
fastlægge rammer for bebyggelsens placering, højde og udtryk.

Inden for byggefeltet må der etableres ca. 260 boliger og maks. 400 m² liberalt erhverv. Bebyggelsesprocenten er maks. 265.  

Byggefeltet er delt i 4 afsnit, hvor højderne ikke må overstige følgende:
•    Afsnit A: 8 etager, 30 meter
•    Afsnit B: 7 etager, 27 meter
•    Afsnit C: 6 etager, 24 meter
•    Afsnit D: 5 etager, 21 meter

Kommuneplantillæg
Der er udarbejdet Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025. Tillægget fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv, etageboliger, bebyggelsespro-cent 265, og højst 8 etager. Der stilles desuden krav om, at der til boliger med et bruttoareal på maks. 48 m2, skal etableres minimum 1 p-plads pr. 6 boliger.
Ingen miljøvurdering af planen

Ingen miljøvurdering af planerne
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er forslaget blevet screenet og det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til lovens § 4, stk. 1.

Frist for bemærkninger
Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til planforslagene, skal de være Herlev Kommune i hænde senest den 26. juni 2017 på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om at der ikke at udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørel-sen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om at der ikke at udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørel-sen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, kan du gøre det her:

•    Klageadgang for borgere
•    Klageadgang for virksomheder

Klage skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse.

•    Se klagereglerne
•    Se klagevejledning

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 26/07 2017