Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Forslag til lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital er i offentlig høring

Forslag til lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital i offentlig høring frem til 21. juni 2017.

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75.

Høringen finder sted i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2017.

Se materiale:
Forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital

Lokalplanens indhold
Lokalplanforslaget danner rammen for et diabetescenter, som er en specialklinik med diabetesbehandling og forskning inden for diabetesområdet.

Lokalplanområdet omfatter en del af matr. nr. 11ch og del af matr. Nr. 11i, som begge er ejet af Region Hovedstaden. Lokalplanområdet er placeret, der hvor den gamle sygeplejeskole ligger i dag og det forudsætter derfor at den gamle sygeplejeskole rives ned, for at gøre det muligt at bygge diabetescenteret.

Der gives mulighed for at bygge 2 etager med parkeringskælder med en total bygningshøjde på 10 meter.

Facaden på projektet udføres i stål, glas og træ. Særligt facaden i stueplan vil være åben og udføres overvejende i glas med enkelte træpartier. Anden etage vil frem-stå med tilbagetrukne vinduer. Taget bliver udført som grønt tag. Selve huset er tænkt som en integreret del af landskabet. Det indre gårdrum på bygningens 1. sal er et offentligt parkområde for gående. Man kan via dette bevæge sig på tværs af bygningen i et parklignende landskab.
Ingen miljøvurdering af planen

Ingen miljøvurdering af planen
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er forslaget blevet screenet og det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til lovens § 4, stk. 1.

Frist for bemærkninger
Høringsperiode løber fra onsdag den 26. april til den 21. juni 2017.

Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 21. juni 2017 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om at der ikke at udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørel-sen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, kan du gøre det her:

•    Klageadgang for borgere
•    Klageadgang for virksomheder

Klage skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse.

•    Se klagereglerne
•    Se klagevejledning

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 24/08 2017