Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Endelig vedtagelse af Lokalplan 110 for Hyrdindestien 11, 13 og 15

Endelig vedtagelse af Lokalplan 110 for Hyrdindestien 11, 13 og 15

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15 samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplan
Lokalplanområdets samlede areal er omfattet af matrikelnumre 7kg, 7kf og 7lx, Herlev og udgør 2.621 m².

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets karakter som villaområde og give byggeret for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15.

Lokalplanen giver mulighed for at gennemføre udstykninger inden for lokal-planområdet. Der kan etableres én bolig på hver parcel. Mindste grundstørrelse pr. ejendom er 700 m², dog 500 m² ved dobbelthuse.

Se Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15

Kommuneplantillæg
I Kommuneplan 2013-2025 er området udlagt til bycenter, og der er derfor udarbejdet Tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2025 sideløbende med lokalplanen.

Se Tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2025

Indsigelser
Der er ikke kommet nogen indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 16. august 2017.

Klagevejledning
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.herlev.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 27/06 2018