Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Kommunalbestyrelsen har den 16. august 2017 vedtaget Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at placere et rådgivnings- og genoptræningscenter til Kræftens Bekæmpelse ved Herlev Hospital.

Se Lokalplan 108 for Livsrum ved Herlev Hospital

Indsigelser
Der har været en indsigelse fra bygherre, som gerne ville have mulighed for at øge det maksimale etageareal fra max. 1.000 m2 til 1.200 m2 samt, at opnå mulighed for at indarbejde et bakkelandskab af grønne øer omkring bygningen.

Begge ønsker er imødekommet i den vedtagne lokalplan.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 16. august 2017.

Klagevejledning
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.herlev.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 22/08 2017