Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser | Endelig vedtagelse af Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital

Endelig vedtagelse af Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital

Kommunalbestyrelsen har den 13. september 2017 vedtaget Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen danner rammen for et diabetescenter, som er en specialklinik med diabetesbehandling og forskning inden for diabetesområdet.

Se Lokalplan 107 for Diabetescenter på Herlev Hospital

Indsigelser
Herlev Kommune har modtaget to indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

HOFOR har fremsendt et høringssvar med tekniske kommentarer, der ikke omhandler forhold i lokalplanen.

Cowi har på vegne af bygherre præciseret parkeringsnormen, grønne tage på cykelparkering, et overdækket indgangsparti, beskrivelse af de indre gårdrum samt angivelser af bruttohøjder. To af kommentarerne har indflydelse på to paragraffer, hvoraf den ene angående grønne tage på cykelparkering foreslås slettet, og den anden angående en sti forbindelse med Kulturaksen foreslås rettet.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2017.

Klagevejledning
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digital selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.herlev.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her: www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret 27/06 2018