Høringer og afgørelser

På denne side offentliggøres aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Lokalplan 96 for en boligbebyggelse ved Engløbet med tilhørende tillæg er vedtaget endeligt

Kommunalbestyrelsen har den 16. januar 2019 vedtaget Lokalplan 96 og kommuneplantillæg 12 for et boligområde ved Engløbet

Lokalplanens indhold
Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet fastlægger områdets anvendelse til boliger, fastlægger bestemmelser for bebyggelsens placering, højde og udtryk, regulerer adgangs- og parkeringsforhold samt sikrer opholds- og legearealer til beboerne i bebyggelsen.

Se Lokalplan 96 for en boligbebyggelse ved Engløbet 

Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget giver mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten fra 40 til 80. Derudover fastsættes den maksimale højde til 15 meter og etageantallet hæves fra 3 til 4 etager.

Se kommuneplantillæg 12 til Kommuneplan 2013-2025

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Herlev Kommunalbestyrelse behandlede lokalplanen på deres møde den 16. januar 2019.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 16. januar 2019.

Høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. juni – 28. september 2018.

Behandling afhøringssvar
I høringsperioden er der indkommet 22 høringssvar, hvoraf de 10 er enslydende. 

Høringssvarene går primært på bekymringer vedrørende:
En større trafikmængde i området og dens indflydelse på skolebørnenes færden til og fra skole, arealets anvendelsesskift fra grønt område med parkeringsareal til boliger samt eventuelle udfordringer med at overholde støjkravene for boligerne langs banen og bygningsarbejder tæt på banen.

Behandling af høringssvarene fremgår af hvidbogen, som er offentliggjort sammen med referatet fra kommunalbestyrelsens møde.

Klagevejledning
Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk.
Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her:

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Dette er lagt på hjemmesiden den 24. januar 2019

Høring af lokalplan 104 for Herlev Bymidte samt kommuneplantillæg 7

Kommunalbestyrelsen har den 16. januar 2019 vedtaget forslag til Lokalplan 104 for Herlev Bymidte samt forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2025. Høringen finder sted i perioden fra den 17. januar til den 18. marts 2019.

 

Lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for et samlet etageareal på ca. 38.150 m² fordelt på bolig, erhverv (inkl. caféer og restauranter) og detailhandel. Der gives mulighed for at opføre et erhvervshus på hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade på maks. 12 etager og med en maks. højde på 50 meter. Herudover giver planen mulighed for at der oven på centeret kan opføres etageboliger i 9 etager samt rækkehuse i 2 etager. Teknik på tagene for både erhvervshuset og etageboligbebyggelsen må opføres i op til fire meter over bygningens tag. Synlig teknik skal inddækkes og så vidt muligt placeres midt på taget, tilbagetrukket fra facadelinjen eller skjules bag en forhøjet facade. Der etableres et gårdrum (friareal til boligerne) mellem boligerne oven på centret, og der etableres fritliggende atriumgårdrum på 1. etage med adgang fra centret og erhvervslejemålene i erhvervshuset. Derudover etableres der en parkeringsplads på taget. Alle fritliggende arealer på tagfladen på 2. sal oven på centret og parkingspladsen vil, uanset muligheden for færdsel og ophold på arealerne, forskønnes så de fremstår som en integreret del af de samlede friarealer på tagfladen.

Bil- og cykelparkering overholder kommuneplanens parkeringsnorm og placeres i kælder under centret, på 1. sal samt på taget på 2. sal i forbindelse med boligerne. Til bilparkering etableres der min. 1 plads pr. bolig, min. 1 plads pr. 50 m2 butikssalgsareal, min. 1 plads pr. 70 m2 kontorareal, min. 1 plads pr. 100 m2 andet erhverv samt min. 1 plads pr. 50 m2 restaurant og caféareal. Boligerne, centeret og erhvervshuset trafikbetjenes via stikvejen fra krydset Herlev Bygade / Stikvejen (Herlev Bygade), og med indkørsel fra stikvejen fra Herlev Bygade ved kirken.

Forslag til Lokalplan 104 for Herlev Bymidte

 

Kommuneplantillæg

For at muliggøre projektet i lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013 - 2025, der ændrer rammerne for rammeområderne C7 og C20. For rammeområde C7 ændres bebyggelsesprocenten fra 250 til 270. Den samlede maksimale detailhandelsramme på 14.500 m2 ændres ikke. Det maksimale etageantal ændres fra 8 til 12, og den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 28 til 50 meter eksklusiv teknik på tag. For rammeområde C20 fastlægges et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 4.000 m2. Med tillægget ændres der ikke ved den samlede ramme for antal detailhandelskvadratmeter, der må opføres inden for den samlede bymidteafgrænsning.

Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2025

 

Miljørapport

Forvaltningen har foretaget en miljøvurdering af planlægningen og selve projektet for Herlev Bymidte for at vurdere planernes og projektets miljøpåvirkninger, hvis planforslagene vedtages og projektet godkendes. Den samlede miljørapport for planlægningen og projektet kan ses her:

Miljørapport

De væsentlige miljøfaktorer omfatter trafikale konsekvenser, miljøpåvirkninger i anlægsfasen, støj og projektets visuelle påvirkninger og projektets kumulation med anlæggelsen af letbanen på Herlev Ringvej.

 

Frist for bemærkninger

Høringsperiode løber fra den 17. januar til og med den 18. marts 2019. Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 18. marts 2019 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Når høringsperioden er afsluttet skal høringssvarene politisk behandles og lokalplanen samt kommuneplantillægget skal endeligt vedtages. Dette forventes at ske i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2019.

 

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Høring om ny vandafledning fra Hjortespring Golfbane

Herlev Kommune ønsker at ændre vandafledning fra en række søer i et område på Hjortespring golfbane.

Læs om projeketet og høringen her:
- Høring om ny vandafledning fra Hjortespring Golfbane.
- Bilag 1 - kortmaterialer.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune og med den 20. januar 2019.

Plejeplan for Sømosen 2018-2027 vedtaget endeligt

Herlev og Ballerup kommuner har vedtaget Plejeplan for Sømosen 2018-2027 endeligt.

Plejeplanen samt afgørelsen med klagevejledning kan læses her:

 

Frist for evt. klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet er den 16. januar 2018. 

 

 

Høring af Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet samt miljørapport for planen

Herlev Kommune har i samarbejde med 9 andre kommuner og deres forsyningsselskaber udarbejdet Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet. Der er desuden udarbejdet miljørapport for kapacitetsplanen.

Kapacitetsplanen beskriver en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse. Dette gøres ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der ved større regnhændelser dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader vandet løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Læs kapacitetsplanen og miljørapporten her:
- Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet.
- Miljørapport. Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet .

Høringssvar skal sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senes den 24. januar 2019.

Du kan også læse mere om hele kapacitetsprojektet på: https://harrestrupaa.dk/

Godkendelse af regulering af drænsystem i H/F Syvendehus

Herlev Kommune har den 27. november 2018 godkendt regulering af et drænsystem i H/F Syvendehus på Gammel Klausdalsbrovej 587 i henhold til vandløbslovens bestemmelser.

Herlev Kommune har samtidig afgjort, at der ikke kræves miljøvurdering af projektet.

Afgørelserne kan påklages til og med den 25. december 2018.

Læs afgørelserne med projektbeskrivelse og klagevejledning her:
- Godkendelse af regulering af drænsystem i H/F Syvendehus.
- Afgørelse om ikke miljøvurderingskrav for regulering af drænsystem i H/F Syvendehus.
- Bilag 1 til afgørelse om ikke miljøvurderingskrav for regulering af drænsystem i H/F Syvendehus.

Dispensationer til oprensning af Lindbjerg Sø og Smededammen

Herlev Kommune har den 9. november 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense de 2 beskyttede søer Lindbjerg Sø og Smededammen. Søerne fungerer som regnvandsbassiner for HOFOR.

Læs dispensationerne her:

Klagevejledning fremgår i dispensationerne.

Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard er vedtaget endeligt

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 vedtaget Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard har til formål at fastholde området som et grønt fritidsområde og fastsætte reglerne for byggeriets størrelse.

Se materiale
Se Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Herlev Kommunalbestyrelse behandlede lokalplanen på deres møde den 10. oktober 2018.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018.

Høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. marts til den 14. maj 2018.

Behandling af indsigelser
Herlev Kommune har modtaget 7 indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Indsigelsernes behandling fremgår af hvidbogen, som er offentliggjort sammen med referatet fra kommunalbestyrelsens møde.

En række bemærkninger, som er indkommet i høringen, vedrørte den samtidige høring af forslaget til Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus. Disse ændringer har været i 14 dages supplerende høring hos haveforeningens bestyrelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Ændringerne er derfor indarbejdet i den endelige lokalplan.

Klagevejledning
Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her:

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus er vedtaget endeligt

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 vedtaget Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus har til formål at fastholde området som et grønt fritidsområde og fastsætte reglerne for byggeriets størrelse.

Se materiale
Se Lokalplan 113 for Haveforeningen Syvendehus 

Kommunalbestyrelsens vedtagelse
Herlev Kommunalbestyrelse behandlede lokalplanen på deres møde den 10. oktober 2018.

Se referat fra kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2018.

Høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. marts til den 14. maj 2018.

Behandling af indsigelser
Herlev Kommune har modtaget 9 indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Indsigelsernes behandling fremgår af hvidbogen, som er offentliggjort sammen med referatet fra kommunalbestyrelsens møde.

En række bemærkninger, som er indkommet i høringen, vedrørte den samtidige høring af forslaget til Lokalplan 114 for Haveforeningen Islegaard. Disse ændringer har været i 14 dages supplerende høring hos haveforeningens bestyrelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Ændringerne er derfor indarbejdet i den endelige lokalplan.

Klagevejledning
Planen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af planen. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, skal det ske via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Gebyret for Planklagenævnets behandling af klagen udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Klage skal indsendes senest 4 uger efter, at planen er offentliggjort på www.plandata.dk.

Du kan læse mere om klagereglerne og hvordan du klager her:

www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær samt kommuneplantillæg er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær samt forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025. Høringen finder sted i perioden fra den 23. oktober 2018 til den 18. december 2018.

Se materiale

Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær

Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan
Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 260 boliger i en bebyggelse, der varierer i højden mellem 4 og 11 etager.

Der fastlægges opholds- og legearealer i de to fælles gårdrum samt et grønt urbant bælte langs med Hørkær. Der anlægges én parkeringsplads pr. bolig, da området ligger i stationsnært kerneområde til den kommende letbanestation på Ringvejsbroen. Parkeringen placeres langs den interne fordelingsvej, dette sker både på terræn samt i et automatisk parkeringssystem i 2 etager.

Parkeringssystemet placeres mod s-banen, så det samtidigt skærmer for støj fra banen. Der placeres en sti, som løber på tværs af bebyggelsen, som kobler det nye boligområde sammen med det eksisterende samt giver mulighed for at komme på tværs i de forskellige boligområder.

I forhold til det rekreative tilfører projektet området nye rekreative værdier i form af grønne byrum og opholdsarealer.

Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget giver mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten fra 100 til 150. Derudover fastsættes den maksimale højde til 35 meter svarende til, at etageantallet hæves fra 6 til 11 etager.

Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljørapport for at vurdere planernes miljøpåvirkninger. Miljørapporten er offentliggjort sammen med lokalplanplanforslaget.

De væsentligste emner i miljørapporten er trafik, støj, visuelle forhold og rekreative forhold.

Der vil være en forøgelse af trafik i området samt en forøgelse af bløde trafikanter, der vil nødvendiggøre etablering af en sikker cykel og gangrute til station og skole.

Udbygningsaftale
Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale mellem Skanska og Herlev Kommune, der skal danne grundlag for, at der i forbindelse med projektet skal sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra Ejendommen både for billister og bløde trafikanter, hvilket kræver udbygning af eksisterende infrastruktur, som Skanska A/S medfinansierer.

Frist for bemærkninger
Høringsperiode løber fra den 23. oktober 2018 til og med den 18. december 2018. Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 18. december 2018 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Mindretalsudtalelse

I forbindelse med at Herlev Kommunalbestyrelse den 10. oktober 2018 behandlede forslag til lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 er der afgivet en mindretalsudtalelse fra SF vedrørende:

- Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

- Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9.

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9. Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde, samt hæve byggeprocenten fra 100 til 150%.

Det vil give lys og udkigsproblemer på Sønderlundsvej. Samtidig mener SF, at der skal stilles krav om faciliteter til fælles beboerlokaler til styrkelse af fællesskaber.  SF stiller derfor forslag om ændring af formuleringerne om byggehøjde og byggeprocent:

"Bebyggelsesprocent må være max. 140% og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde."

Forslag til Tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om fælles beboerlokaler.

Arly Eskildsen

Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

Herlev Kommune indkalder hermed ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for udvikling af Herlev Bymidte.

Debatoplæg
Til indkaldelse af ideer og forslag er offentliggjort et debatoplæg, som du kan finde her: Debatoplæg - Herlev Bymidte.

Debatoplægget omhandler planer og proces for en udvikling af Herlev Bymidte, og opfordrer alle interesserede til at indsende forslag til miljøforhold, der bør belyses i forbindelse med den forestående planlægning og miljøvurdering af projektet.

Høring
Debatoplægget er udsendt i offentlig høring fra den 11. oktober til den 1. november 2018.

Sådan sender du ideer og forslag
Hvis du har ideer eller forslag til hvilke forhold, du mener, skal miljøvurderes eller undersøges i forbindelse med den forestående planlægning for området, skal du sende dem til Herlev Kommune på e-mailen: byplan@herlev.dk.

Frist
Ideer og forslag skal være modtaget senest den 1. november 2018.

Høring af Forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Herlev Kommune har udarbejdet forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018.

Skybrudsplanen fastlægger i hvilke områder, der er behov for tiltag for at sikre byen mod oversvømmelser ved skybrud. Ved tiltag vil problemets omfang samt muligheder for konkrete løsningstiltag indledningsvist blive detailanalyseret.

Skybrudsplanen kan læses her: Forslag til Skyburdsplan for Herlev Kommune 2018.

Forslaget sendes hermed i offentlig høring.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest den 6. december 2018.

Spørgsmål kan rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø: 44 52 64 00.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Herlev Kommune meddeler hermed, at forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Læs Herlev Kommunes vurdering her.

Afgørelsen kan for så vidt angår de retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Klagefristen er senest 4 uger efter offentliggørelsen, det vil sige seneste 8. november 2018. Nærmere klagevejledning findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Et eventuelt søgsmål vedrørende VVM-pligt skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Høring af Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027

Ballerup og Herlev kommuner har udarbejdet forslag til en ny Plejeplan for Sømosen 2018-2027.

Plejeplanforslaget kan læses her: Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027.

Forslaget sendes hermed i offentlig høring. Høringen forløber parallelt i Ballerup og Herlev kommuner.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest den 23. oktober 2018.

Spørgsmål kan rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø: 44 52 64 00.

Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt for tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg

Herlev Kommune har truffet afgørelse om, at tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg til regnvandsledning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Afgørelsen kan læses her.

Høring af jordflytningsregulativ 2018

Herlev Kommune har udarbejdet et forslag til nyt jordflytningsregulativ i Herlev Kommune

 

For at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med

gravearbejde langs Ring 3 som følge af Letbane-projektet har forvaltningen udarbejdet dette

udkast til revision af Regulativ for Jordflytning. Regulativet gælder for alle, som ønsker at håndtere jord i Herlev Kommune.

 

Hvis du har kommentarer til regulativet kan du sende dem til tm@herlev.dk eller sende dem til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Dine kommentarer skal være modtaget senest den 8. januar 2019.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bodil Lund Bøcker tlf. 44 52 64 41 eller på mail bodil.bocker@herlev.dk.