Høringer og afgørelser

På denne side offentliggøres aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær samt kommuneplantillæg er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2018 vedtaget forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær samt forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025. Høringen finder sted i perioden fra den 23. oktober 2018 til den 18. december 2018.

Se materiale

Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær

Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan
Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 260 boliger i en bebyggelse, der varierer i højden mellem 4 og 11 etager.

Der fastlægges opholds- og legearealer i de to fælles gårdrum samt et grønt urbant bælte langs med Hørkær. Der anlægges én parkeringsplads pr. bolig, da området ligger i stationsnært kerneområde til den kommende letbanestation på Ringvejsbroen. Parkeringen placeres langs den interne fordelingsvej, dette sker både på terræn samt i et automatisk parkeringssystem i 2 etager.

Parkeringssystemet placeres mod s-banen, så det samtidigt skærmer for støj fra banen. Der placeres en sti, som løber på tværs af bebyggelsen, som kobler det nye boligområde sammen med det eksisterende samt giver mulighed for at komme på tværs i de forskellige boligområder.

I forhold til det rekreative tilfører projektet området nye rekreative værdier i form af grønne byrum og opholdsarealer.

Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget giver mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten fra 100 til 150. Derudover fastsættes den maksimale højde til 35 meter svarende til, at etageantallet hæves fra 6 til 11 etager.

Miljøvurdering
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljørapport for at vurdere planernes miljøpåvirkninger. Miljørapporten er offentliggjort sammen med lokalplanplanforslaget.

De væsentligste emner i miljørapporten er trafik, støj, visuelle forhold og rekreative forhold.

Der vil være en forøgelse af trafik i området samt en forøgelse af bløde trafikanter, der vil nødvendiggøre etablering af en sikker cykel og gangrute til station og skole.

Udbygningsaftale
Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale mellem Skanska og Herlev Kommune, der skal danne grundlag for, at der i forbindelse med projektet skal sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra Ejendommen både for billister og bløde trafikanter, hvilket kræver udbygning af eksisterende infrastruktur, som Skanska A/S medfinansierer.

Frist for bemærkninger
Høringsperiode løber fra den 23. oktober 2018 til og med den 18. december 2018. Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 18. december 2018 til Herlev Kommune på e-mail byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Mindretalsudtalelse

I forbindelse med at Herlev Kommunalbestyrelse den 10. oktober 2018 behandlede forslag til lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9 er der afgivet en mindretalsudtalelse fra SF vedrørende:

- Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

- Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9.

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9. Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde, samt hæve byggeprocenten fra 100 til 150%.

Det vil give lys og udkigsproblemer på Sønderlundsvej. Samtidig mener SF, at der skal stilles krav om faciliteter til fælles beboerlokaler til styrkelse af fællesskaber.  SF stiller derfor forslag om ændring af formuleringerne om byggehøjde og byggeprocent:

"Bebyggelsesprocent må være max. 140% og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde."

Forslag til Tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om fælles beboerlokaler.

Arly Eskildsen

Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Klagevejledning

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørelsen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

Herlev Kommune indkalder hermed ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for udvikling af Herlev Bymidte.

Debatoplæg
Til indkaldelse af ideer og forslag er offentliggjort et debatoplæg, som du kan finde her: Debatoplæg - Herlev Bymidte.

Debatoplægget omhandler planer og proces for en udvikling af Herlev Bymidte, og opfordrer alle interesserede til at indsende forslag til miljøforhold, der bør belyses i forbindelse med den forestående planlægning og miljøvurdering af projektet.

Høring
Debatoplægget er udsendt i offentlig høring fra den 11. oktober til den 1. november 2018.

Hør mere på borgermøde den 22. oktober
Ejer og bygherre af Bymidten inviterer til borgermøde, hvor du kan få mere at vide om projektet og planlægningsprocessen for Herlev Bymidte. Borgmesteren byder velkommen og derefter vil NREP præsentere projektet for Herlev Bymidte.

Borgermødet finder sted mandag den 22. oktober, kl. 19-21 i Herlev Medborgerhus, og tilmelding er ikke nødvendig.

Sådan sender du ideer og forslag
Hvis du har ideer eller forslag til hvilke forhold, du mener, skal miljøvurderes eller undersøges i forbindelse med den forestående planlægning for området, skal du sende dem til Herlev Kommune på e-mailen: byplan@herlev.dk.

Frist
Ideer og forslag skal være modtaget senest den 1. november 2018.

Høring af Forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Herlev Kommune har udarbejdet forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018.

Skybrudsplanen fastlægger i hvilke områder, der er behov for tiltag for at sikre byen mod oversvømmelser ved skybrud. Ved tiltag vil problemets omfang samt muligheder for konkrete løsningstiltag indledningsvist blive detailanalyseret.

Skybrudsplanen kan læses her: Forslag til Skyburdsplan for Herlev Kommune 2018.

Forslaget sendes hermed i offentlig høring.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest den 6. december 2018.

Spørgsmål kan rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø: 44 52 64 00.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Herlev Kommune meddeler hermed, at forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Læs Herlev Kommunes vurdering her.

Afgørelsen kan for så vidt angår de retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Klagefristen er senest 4 uger efter offentliggørelsen, det vil sige seneste 8. november 2018. Nærmere klagevejledning findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Et eventuelt søgsmål vedrørende VVM-pligt skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Høring af Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027

Ballerup og Herlev kommuner har udarbejdet forslag til en ny Plejeplan for Sømosen 2018-2027.

Plejeplanforslaget kan læses her: Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027.

Forslaget sendes hermed i offentlig høring. Høringen forløber parallelt i Ballerup og Herlev kommuner.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest den 23. oktober 2018.

Spørgsmål kan rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø: 44 52 64 00.

Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt for tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg

Herlev Kommune har truffet afgørelse om, at tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg til regnvandsledning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Afgørelsen kan læses her.