Høringer og afgørelser

På denne side offentliggøres aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

Herlev Kommune indkalder hermed ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for udvikling af Herlev Bymidte.

Debatoplæg
Til indkaldelse af ideer og forslag er offentliggjort et debatoplæg, som du kan finde her: Debatoplæg - Herlev Bymidte.

Debatoplægget omhandler planer og proces for en udvikling af Herlev Bymidte, og opfordrer alle interesserede til at indsende forslag til miljøforhold, der bør belyses i forbindelse med den forestående planlægning og miljøvurdering af projektet.

Høring
Debatoplægget er udsendt i offentlig høring fra den 11. oktober til den 1. november 2018.

Hør mere på borgermøde den 22. oktober
Ejer og bygherre af Bymidten inviterer til borgermøde, hvor du kan få mere at vide om projektet og planlægningsprocessen for Herlev Bymidte. Borgmesteren byder velkommen og derefter vil NREP præsentere projektet for Herlev Bymidte.

Borgermødet finder sted mandag den 22. oktober, kl. 19-21 i Herlev Medborgerhus, og tilmelding er ikke nødvendig.

Sådan sender du ideer og forslag
Hvis du har ideer eller forslag til hvilke forhold, du mener, skal miljøvurderes eller undersøges i forbindelse med den forestående planlægning for området, skal du sende dem til Herlev Kommune på e-mailen: byplan@herlev.dk.

Frist
Ideer og forslag skal være modtaget senest den 1. november 2018.

Høring af Forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Herlev Kommune har udarbejdet forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018.

Skybrudsplanen fastlægger i hvilke områder, der er behov for tiltag for at sikre byen mod oversvømmelser ved skybrud. Ved tiltag vil problemets omfang samt muligheder for konkrete løsningstiltag indledningsvist blive detailanalyseret.

Skybrudsplanen kan læses her: Forslag til Skyburdsplan for Herlev Kommune 2018.

Forslaget sendes hermed i offentlig høring.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest den 6. december 2018.

Spørgsmål kan rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø: 44 52 64 00.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018

Herlev Kommune meddeler hermed, at forslag til Skybrudsplan for Herlev Kommune 2018 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Læs Herlev Kommunes vurdering her.

Afgørelsen kan for så vidt angår de retlige forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Klagefristen er senest 4 uger efter offentliggørelsen, det vil sige seneste 8. november 2018. Nærmere klagevejledning findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Et eventuelt søgsmål vedrørende VVM-pligt skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Høring af Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027

Ballerup og Herlev kommuner har udarbejdet forslag til en ny Plejeplan for Sømosen 2018-2027.

Plejeplanforslaget kan læses her: Forslag til Plejeplan for Sømosen 2018-2027.

Forslaget sendes hermed i offentlig høring. Høringen forløber parallelt i Ballerup og Herlev kommuner.

Høringssvar kan sendes til Herlev Kommune: tm@herlev.dk eller Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev.

Høringssvar skal være modtaget af Herlev Kommune senest den 23. oktober 2018.

Spørgsmål kan rettes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø: 44 52 64 00.

Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt for tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg

Herlev Kommune har truffet afgørelse om, at tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg til regnvandsledning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Afgørelsen kan læses her.