Høringer og afgørelser

På denne side offentliggøres aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt for tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg

Herlev Kommune har truffet afgørelse om, at tilslutning af renset spildevand fra Herlev Hospitals renseanlæg til regnvandsledning, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Afgørelsen kan læses her.

Forslag til Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet samt forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. juni 2018 vedtaget forslag til lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet samt forslag til kommuneplantillæg 12. Høringen finder sted i perioden fra den 29. juni 2018 til den 28. september 2018.

Se materiale:
Se Lokalplan 96 for et boligområde ved Engløbet
Se Tillæg 12 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanens indhold
Lokalplanforslaget giver mulighed for ca. 110 boliger i en bebyggelse, der varierer i højden mellem 2 og 4 etager. Der fastlægges opholds- og legearealer i det fælles gårdrum, på altaner over 2,5 m² samt på tagterrasser. Der anlægges 1,5 parkeringspladser pr. bolig samt 50 ekstra parkeringspladser til Herlev Byskole. Den interne vej i området giver samtidigt adgang til den eksisterende spejderhytte vest for lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at hæve bebyggelsesprocenten fra 40 til 80. Derudover fastsættes den maksimale højde til 15 meter og etageantallet hæves fra 3 til 4 etager.

Ingen miljøvurdering af planen
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er forslaget blevet screenet og det vurderes, at planen ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det er derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i henhold til lovens § 4, stk. 1.

Frist for indsigelser
Høringsperioden løber fra tirsdag den 29. juni 2018 til og med tirsdag den 28. september 2018.

Bemærkninger og indsigelser til planforslagene skal sendes senest den 28. september 2018 til Herlev Kommune på email byplan@herlev.dk eller via borger.dk

Mindretalsudtalelse
I forbindelse med at Herlev Kommunalbestyrelse den 13. juni 2018 behandlede forslag til lokalplan 96 for en boligbebyggelse på Engløbet er der afgivet en mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten.

"13. juni 2018 

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Lokalplan 96 og Kommuneplan-tillæg 12 for et boligområde ved Engløbet 

SF og Enhedslisten er betænkelige ved at indskrænke de grønne områder og fri-arealer omkring Herlev Byskole Afd. Eng så meget, som der lægges op til i Lokalplan 96 og Kommuneplantillæg 12. 

Vi ønsker at bevare en større andel af det grønne område, som bl.a. i dag anvendes af skolen og naboer til idræts-, boldspil- og rekreative aktiviteter. Samtidig begrænser det for ordentlige og gode udbygningsmuligheder af Herlev Byskole Afd. Eng på sigt. 

Vi ønsker, at en placering af en kommende daginstitution i tilknytning til skolen fx kommer til at ligge i nærheden af Indskolingsafdelingen og i den sydlige del af området. 

Derfor foreslår vi, at boligområdet reduceres til ca. det halve af det foreslåede i Lokalplan 96/Kommuneplantillæg 12 beliggende i den sydlige del af området op imod banestrækningen. 

Arly Eskildsen 
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF) 
Marianne Dithmer 
Kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten) 
Ibrahim Benli 
Kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)"

Klagevejledning
Du kan klage over beslutningen om at der ikke at udarbejdes en miljøvurdering senest 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. 

Efter en endelig vedtagelse kan der klages over planerne til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse og om offentliggørel-sen af forslagene. Der kan derimod ikke klages over planforslagets indhold.

Ønsker du at klage til Planklagenævnet, kan du gøre det her:

Klage skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse.

Sager om kommunale afgørelser i henhold til planloven skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.