Udvikling af Herlev Bymidte

Herlev Bymidte skal udvikles til et kommercielt og kulturelt samlingspunkt. Samtidigt skal nye boliger sikre, at bymidten tilføres nye borgere og butikkernes kundegrundlag forbedres.

Her kan du følge med i planlægningen af byudviklingen:

Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og miljørapport

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 14. december 2016, at indkalde ideer og forslag til en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projekt og planer for udvikling af Herlev Bytorv.

Den tidligere proces

Offentliggørelse af afgørelse om VVM-pligt

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om udvikling af Herlev Bytorv. Kommunen vurderer, at projektet er VVM-pligtigt og kræver en VVM-redegørelse

I den lovpligtige høring indkalder kommunen ideer og forslag. Høringen er planlagt til at finde sted i perioden 25. april til 23. maj 2016.

Indkaldelse af ideer til VVM-redegørelse for Herlev Bymidte

Herlev Kommune vil gerne have dine ideer til, hvilke forhold der skal undersøges i den VVM-redegørelse, der skal udarbejdes for Herlev Bymidte. Der er offentlig høring i perioden 25. april til 23. maj 2016

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 13. april 2016, at indkalde ideer og for-slag til en samlet  VVM-redegørelse og miljørapport for projekt og planer for ud-vikling af Herlev Bymidte.

Til indkaldelse af ideer og forslag er offentliggjort et debatoplæg, som du kan finde via linket nedenunder. Debatoplægget omhandler planer og proces for en udvikling af centret Herlev Bymidte, og opfordre alle interesserede til at indsende forslag til miljøforhold, der bør belyses i den samlede VVM-redegørelse og Miljørapport. Samtidigt indkaldes der ideer til den videre planlægning for området.

•    Se debatoplæg

Debatoplægget er udsendt i offentlig høring fra den 25. april til den 23. maj 2016.

Du kan også få mere at vide om lokalplanen på borgermødet mandag den 9. maj kl. 17-19 i Herlev Medborgerhus. Tilmelding ikke nødvendig.
Hvis du har ideer eller forslag til hvilke forhold, der skal undersøges i VVM-redegørelsen og planerne for området, skal du sende dem til Herlev Kommune på e-mail kfb@herlev.dk senest den 23. maj.
Klagevejledning.

I henhold til planlovens § 58 - § 60 kan afgørelsen påklages for så vidt angår retli-ge spørgsmål. Klagen skal oprettes på Klageportalen inden 4 uger efter offentlig-gørelsen af afgørelsen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. som skal betales i for-bindelse med oprettelse af klagen på portalen. Vejledning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Et eventuelt søgsmål vedrørende VVM-pligt skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter offentliggørelse af afgørelse.

Borgere, interesseorganisationer og myndigheder inviteres til at komme med idéer og forslag til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen og hvilke forhold der skal indgå i lokalplanlægningen.

Projekt for Herlev Bymidte

Herlev Kommune er blevet præsenteret for et projekt for udvikling af Herlev Bymidte. Projektet rummer et forslag til en bebyggelse med butikker, boliger og erhverv.

Lokalplan og tillæg til kommuneplan

Realisering af projektet forudsætter en udarbejdelse af en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Det forventes, at en ny lokalplan med et kommuneplantillæg kan vedtages i foråret 2017.

Borgermøde om projektet den 25. februar

Herlev Medborgerhus lagde hus til et arrangement, hvor 200 interesserede mødte frem for at høre mere om det nye, store udviklingsprojekt i Herlev Bymidte.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen fortalte om visionen for bymidten, og Kim Lautrup fra NPV, som er bymidtecentrets nye ejer, fortalte om selve projektet.

Borgerpaneler

Herlev Kommune nedsætter et antal borgerpaneler, der får mulighed for at komme med bidrag til lokalplanen og drøfte nogle emner i lidt større detalje.

Hvis du har lyst til at være med i et borgerpanel, kan du skrive til ckfb@herlev.dk senest fredag den 11. marts 2016. Emnerne for borgerpanelerne er endnu ikke fastlagt, så hvis der er noget særligt du gerne vil drøfte, kan du skrive det i din mail. Efter bedste evne vil vi sammensætte panelerne efter interesse.

VVM

Sidst opdateret 22/12 2016

Kontakt

Byplan

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
byplan@herlev.dk

Søren Kehr
Tlf. 44 52 64 74