Mellemstore olietanke

Nedgravede tanke på mellem 6.000 l og 100.000 l og overjordiske tanke mellem 6.000 l og 200.000 l er omfattet af en række krav om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning. Det er ejeren eller brugeren som har ansvaret for tanken.

Regler for mellemstore olietanke
I 2010 trådte en række regler i Olietankbekendtgørelsen om mellemstore tanke i kraft. Mellemstore tanke omfatter nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter.

Regler :

  • Installation af volumenmåler eller timetæller
  • Inspektion og tæthedsprøvning
  • Udskiftning af visse nedgravede stålrør

Volumenmåler eller timetæller

Tankene skulle have installeret volumenmåler eller timetæller senest den 1. januar 2010. På aftapningsanlæg skal anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (f.eks. fyringsanlæg) kan også anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens drifttid.

Den lovpligtige beholdningskontrol skal udføres ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Dette skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab – dog mindst en gang hver måned.

Der skal føres en journal over målinger og regnskab. Der kan med fordel hentes et regneark på Miljøstyrelsens hjemmeside til brug for dette.  Miljøstyrelsen har også udarbejdet en vejledning til regneark for beholderkontrol.

Der skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet skal du informere kommunen samt finde årsagen.

Inspektion og tæthedsprøvning

I olietankbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning.

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol. Der er dog mulighed for alternativ kontrol for overjordiske tanke, hvor alle rør er tilgængelige for visuel inspektion.

Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:
• Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
• Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

Kravene trådte i kraft pr. 1. april 2010, dvs. hvis inspektion og tæthedsprøvning ikke tidligere har være foretaget, skulle det have være udført inden denne dato.

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog.

Hvis tank og rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem bortfalder kravet om tæthedsprøvning og inspektion.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal udføres efter retningslinjer, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen, og af en særlig sagkyndig. Sidstnævnte medfører, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

Dokumentation
Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares i mindst 5 år, og skal forelægges for kommunens medarbejdere på forlangende.

Nedgravede stålrør
Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (f.eks. rør, der både er galvaniserede og plasttape-beviklede) senest 30 år efter installation. Rør, der er installeret for mere end 30 år siden, har dog en frist indtil 31. december 2010.

Sidst opdateret 19/07 2016