Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Miljø | Ekstern støj fra virksomheder

Ekstern støj fra virksomheder

Virksomheder kan give anledning til støj til omgivelserne fra for eksempel produktionsanlæg, ventilation og transport. Støj reguleres ud fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Ekstern støj fra virksomheder

Ekstern støj

Støj kan deles op i internt støj inde i virksomhedens bygninger og ekstern støj. Med ekstern støj menes det støjbidrag til omgivelserne, som en virksomhed giver anledning til uden for virksomhedens grund.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” læs her.

Vejledningen indeholder foruden de vejledende grænseværdier ligeledes uddybende beskrivelser af områdetyper. For hvert områdetype er der fastsat vejledende grænseværdier. Støjende virksomheder bør både overholde grænseværdierne gældende for det område, i hvilket virksomheden er beliggende, og grænseværdierne i omliggende områder, f.eks. boligområder. Den vejledende grænseværdi for et erhvervsområde er højere end i et boligområde. Der må således være mere støj i et erhvervsområde end i et boligområde.

Ekstern støj fra miljøgodkendte virksomheder

Er virksomheden godkendelsespligtig, fastsættes støjniveauet i miljøgodkendelsen, og virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Ekstern støj fra autovirksomheder

Virksomheder, der er omfattet af Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. bliver reguleret efter § 9, læs her.

Øvrige virksomheder

Hvis virksomheden ikke er godkendelsespligtig eller er en autovirksomhed, men medfører store støjgener, kan kommunen undersøge, om virksomheden overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier og evt. give påbud om, at støjen skal nedbringes.

Sidst opdateret 11/02 2014