Autobranchen

Inden et autoværksted, autolakering, autovaskehal eller dækcenter etableres, skal det anmeldes til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø. Du er velkommen til at ringe og tale med os inden du etablere dit autoværksted.

Krav til etablering af autoværksted

§ 5. Den, der ønsker at etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening, skal indgive anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  1. Placering af autolakering, vaskeanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt, indtegnet i plan i passende målestok.
  2. Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 7-13 stillede krav opfyldes.
  3. Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
  4. Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
  5. Den daglige driftstid.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden et år fra anmeldelsesdatoen.

§ 6. Et autoværksted uden autolakering kan etableres i eller ved forureningsfølsomt område, når kravene i §§ 9 og 11-14 bliver opfyldt, og etableringen ikke strider mod planlægningsbestemmelser for det pågældende område.

§ 7. Anlæg og aktiviteter til autolakering skal etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel, jf. dog § 21. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører autolakering. Afstandskravet gælder også for etablering af anlæg eller aktiviteter på bestående autoværksteder, som ikke tidligere har haft autolakering.

§ 8. Afstandene i §§ 7 og 9 regnes fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til det forureningsfølsomme områdes ydre skel. Hvor autoværkstedet etableres i forureningsfølsomt område, regnes afstandene i § 9 dog fra det sted, hvor den pågældende aktivitet finder sted, til virksomhedens skel.

Stk. 2. For bestående autoværksteder gælder afstandskravene i § 9 for etablering af nye støjende eller stærkt støjende aktiviteter og for udvidelse eller ændring af bestående aktiviteter, når udvidelsen eller ændringen indebærer forøget støjemission.

Læs den nye autoværkstedsbekendtgørelse i sin fulde længde her.

Herlev Kommunes anmeldeskema til etablering eller ændring af et autoværksted kan du udskrive her.

Kontakt eventuelt Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø før du etablere et nyt autoværksted eller at udvide eller ændre et bestående autoværksted på en måde, der indebærer forøget forurening.

Sidst opdateret 06/08 2014