Miljø

Vil du vide noget om miljø på virksomheder eller vil starte en ny virksomhed i Herlev kan du her finde relevante oplysninger.

Godkendelsespligtig virksomhed

Godkendelsespligtige virksomheder er virksomheder med væsentlig risiko for påvirkning af miljøet. Er du i tvivl, om din virksomhed er omfattet kravet om godkendelse, kan du altid henvende dig til Center for Teknik og Miljø.

Autobranchen

Inden et autoværksted, autolakering, autovaskehal eller dækcenter etableres, skal det anmeldes til Center for Teknik og Miljø. Du er velkommen til at ringe og tale med os inden du etablerer dit autoværksted.

Ekstern støj fra virksomheder

Virksomheder kan give anledning til støj til omgivelserne. Støj reguleres ud fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Der opkræves brugerbetaling for kommunens arbejde med miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser

Olietanke

Nedgravede tanke på mellem 6.000 l og 100.000 l og overjordiske tanke mellem 6.000 l og 200.000 l er omfattet af en række krav om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning. Det er ejeren eller brugeren som har ansvaret for tanken.

Energispareråd til virksomheder

Sparet energi kan mærkes på virksomhedens bundlinje.

Jord

Hvis du skal flytte forurenet jord eller bygge på en forurenet grund, skal du kontakte kommunen.

Akut forurening

Hvis du opdager en forurening eller selv er skyld i et miljøuheld, skal du hurtigst muligt ringe til alarmcentralen på tlf. 112. Derefter er det alarmcentralen, der kontakter politiet, brandvæsenet og kommunen.

Miljøtilsyn

For at sikre at miljølovgivningen bliver overholdt fører Herlev Kommune til med virksomheder.

Vand

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnafstrømning.

Rotter på virksomheden

hvis du hører eller ser rotter, rottehuller eller rotte ekskrementer skal du straks anmelde det til Herlev Kommune

Sidst opdateret 15/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
tm@herlev.dk

Miljøgodkendelser

Se eksempler på miljøgodkendelser givet i Herlev Kommune.