Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Vejledning til brugere af olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af olie- og benzinudskillere

Retningslinjer for brugere af udskilleranlæg olie- og benzinudskillere på autoværksteder, benzinstationer, vaskehaller og -pladser, pladser til påfyldning af olie og benzin, maskinværksteder og metalskrotpladser.

Vær opmærksom på, at olie- og benzinudskillere på benzinstationer skal overholde reglerne i Benzinstationsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg).

Olie- og benzinudskillere omtales herefter som olieudskillere.

Hvor skal der etableres olieudskillere?

Olieudskillere skal etableres, hvor der forekommer eller kan forekomme olieholdigt spildevand. Olieudskillere anvendes for eksempel ved:

 • Autoværksteder
 • Benzinstationer
 • Vaskehaller og -pladser
 • Pladser til påfyldning af olie og benzin
 • Maskinværksteder
 • Metalskrotpladser

I hvert enkelt tilfælde er det Center for Teknik og Miljø, der vurderer, om det er nødvendigt at etablere olieudskillere.

Hvorfor skal der etableres olieudskillere?

I olieudskillere udskilles olie fra spilde-vandet, så olien ikke efterfølgende skaber problemer i kloaksystemet, renseanlægget eller i vandløb og søer. Mineralske olieprodukter er svært nedbrydelige og har en række negative miljø- og sundhedsmæssige effekter.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand har en olieudskiller, samt at den vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

Hvordan virker udskilleranlægget?

I olieudskillere udnyttes det, at olie og benzin er lettere end vand, og derfor vil lægge sig på vandoverfladen. I praksis sker dette ved at spildevandet tilbage-holdes så længe, at oliedråberne får mulighed for at samle sig og stige til overfladen.

Et olieudskilleranlæg består af et slamfang (sandfang), en olieudskiller og en målebrønd (prøvetagningsbrønd).

Slamfang

Foran olieudskilleren skal der etableres et slamfang, som ofte også betegnes som sandfang. Slamfanget kan tilbageholde sand, grus og andre partikler, der er tungere end vand. Herved sikres, at olieudskillerens funktion og opholdstiden deri ikke nedsættes.

I dag ved man, at olieprodukter, tungmetaller og visse miljøfremmede stoffer binder sig til partiklerne og dermed også tilbageholdes i slamfanget.

Koalescensfilter

Hvis olien er findelt eller emulgeret af højtryksspuling, eller hvis der anvendes sæber og andre produkter, som kan reducere oliedråbestørrelsen, skal der anvendes en olieudskiller med koalescensfilter. Et koalescensfilter hjælper med at opfange de mindste oliedråber og forbinde dem med hinanden til større oliedråber, der kan udskilles.

Flydelukke og alarm

Olieudskillere kan forsynes med automatisk flydelukke og alarm, der er med til at sikre, at der ikke ved uheld afledes olie til kloaksystemet. Valg af flydelukke og alarm skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Herlev Kommune.

Hvis olieudskilleren ikke er forsynet med en alarm, er det nødvendigt at pejle olielaget jævnligt. Pejling kan foretages med en vandhenter, med elektronisk udstyr eller lignende.

Målebrønd

Der skal altid etableres en målebrønd efter olieudskilleren, så det er muligt at udtage spildevandsprøver til analyse. Årsagen til, at der skal udtages prøver til analyse, er for at vurdere, om olieudskilleren fungerer, som den skal. Det vil sige, om udskilleranlægget renser spildevandet for olie, tungmetaller og andet inden udledning til offentlig kloak.

Hvad må ledes gennem en olieudskiller?

 • Olieholdigt spildevand, der ikke er emulgeret og derfor let separeres, kan ledes gennem en traditionel udskiller.
 • Lettere emulgeret spildevand opstår typisk ved brug af for eksempel højtryksrenser eller sæber. Sådant spildevand må kun ledes til udskilleren, hvis den er dimensioneret til formålet, og det anbefales at anvende en udskiller med koalescensfilter.

Hvad må ikke ledes gennem en olieudskiller?

 • Spildevand med stabile olieemulsioner, for eksempel dannet ved brug af koldaffedtningsmidler, skal opsamles og afleveres som farligt affald.
 • Olie og benzin må aldrig ledes direkte til udskilleren. Spild på for eksempel gulv skal samles op med kattegrus eller lignende og afleveres som farligt affald.

Drift og vedligeholdelse

For at udskilleren skal fungere bedst muligt, skal den vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

Tømning af slamfang og olieudskiller

 • Tømning af slamfanget skal ske, når halvdelen af opsamlingskapaciteten er fyldt.
 • Tømning af olieudskiller skal ske, når 80 % af olieudskillerens opsamlingskapacitet er nået.
 • For påfyldningspladser skal tømning ske, når 70 % af opsamlingskapaciteten er nået.
 • Er der en alarm, skal spidsen af føleren typisk sænkes 13 cm under væskeoverfladen. Olielaget ligger i væskeoverfladen og bliver tykkere og tykkere, og når følerspidsen registrerer olien, vil føleren udløse en alarm.
 • Det vil dog altid være leverandøren, som skal anvise, hvordan føleren skal hænge i olieudskilleren.
 • Er der ikke en alarm, skal olieudskilleren pejles for olielagets tykkelse. Normalt anbefales 13 cm lag ved tømning.

Olien og slammet skal bortskaffes som farligt affald

Bortskaffelse af affald fra olieudskiller og slamfang skal ske til godkendt modtagestation. Sørg for at få kvitteringer, som kan forevises miljøtilsynet.

Inspektion

Inspektion af udskilleren skal ske efter hver bundtømning, minimum en gang årligt. Ved inspektion tjekkes, om olieudskilleren er i forsvarlig stand, og eventuelt flydelukke og alarm efterses og renses. Inspektionen skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Er olieudskilleren tæt?

Ved inspektionen kan kloakmesteren se, om der er synlige revner og sprækker i olieudskilleren. Hvis olieudskilleren har revner og sprækker, er den utæt og skal derfor tætnes eller udskiftes.

En utæt olieudskiller kan føre til jordforurening

Det er ikke altid, man kan se, om en olieudskiller er utæt, især da skader ofte ses i kloakledningen i tilknytning til olieudskilleren. Hvis du har en ældre olieudskiller, og olieudskilleren ligger i et område med tung trafik, bør man især have mistanke om utætte udskilleranlæg. I disse tilfælde vil kommunen stille et krav om en tæthedsprøvning udført efter DS 455 om ’Tæthedsprøvning af afløbsinstallationer i jorden’.

Driftsjournal

Det kan ofte være en hjælp at gemme oplysningerne om drift og vedligeholdelse i en driftsjournal. Det anbefales
at gemme følgende oplysninger:

 • Dato for pejling af olieudskiller
 • Dato for tømning af olieudskiller
 • Dato for tømning af slamfang
 • Dato for bundtømning og inspektion af slamfang og olieudskiller
 • Resultat af visuel inspektion af sandfang og olieudskiller ved bundtømning
 • Kvitteringer for tømning af sandfang og olieudskiller, samt bortskaffelse af olieholdigt affald
 • Dato for eventuel tæthedsprøvning af udskilleranlægget.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Herlev Kommune eller sende en mail

Sidst opdateret 24/08 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk