Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Affald | Opbevaring af farlige stoffer og farligt affald

Opbevaring af farlige stoffer og farligt affald

Farlige stoffer og farligt affald udgør en miljørisiko. Opbevarer din virksomhed farlige stoffer og/eller farligt affald, skal omgivelserne være sikret mod spild til jord og kloak. På denne side kan du læse om de regler, der gælder for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald i Herlev Kommune.

Opbevaring af farlige stoffer og farligt affald

Beskytter din virksomhed omgivelserne ved at opbevare farlige stoffer og/eller farligt affald forsvarligt sikret mod spild til jord og kloak?

Farlige stoffer og farligt affald kan udgøre en miljøfare, hvis opbevaringen giver anledning til spild til jord eller kloak.

Forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald på virksomheder

Forskriften, henvender sig til virksomheder i Herlev Kommune, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse eller andre landsdækkende regler. Forskriftens generelle bestemmelser opridses kort nedenfor. Læs forskriften her.

Farlige stoffer

Her forstås stoffer, som er farlige for mennesker eller miljøet. De farlige stoffer indgår i virksomhedens råvarer og/eller i færdige produkter.

Opbevaring af farlige stoffer

Farlige stoffer skal opbevares i den oprindelige emballage eller i dertil egnede beholdere. Emballagerne bør være anbragt på et underlag, som er hævet mindst 10 cm fra gulv/befæstning, så evt. spild opdages. Du skal opbevare farlige stoffer på et særskilt afmærket opbevaringssted, og hvis ikke opbevaringsstedet har en tæt og bestandig belægning eller hvor der er risiko for at spild kan løbe i kloak, skal der anvendes spildbakker.

Farligt affald

Som for farlige stoffer, skal farligt affald ligeledes opbevares forsvarligt til forebyggelse af uheld, og for opbevaringsstedet gælder samme krav som for farlige stoffer.

Du skal opbevare farligt affald adskilt fra farlige stoffer, og opbevaringsstedet skal være mærket ”Farligt Affald”. Det farlige affald skal være i tæt emballage med tydelig angivelse af affaldstype/-kode samt - i tilfælde af senere ekstern transport - etiket med faresymbol.

Farligt affald defineres i Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald læs her.

Tilsyn

Herlev Kommune fører tilsyn med overholdelsen af forskriftens bestemmelser. Konstateres der i forbindelse med et tilsyn overtrædelser af bestemmelserne, kan kommunen indskærpe at forholdene bringes i orden inden for en bestemt frist.

Uheld

Hvis du forårsager spild med farlige stoffer og/eller farligt affald, har du pligt til at:

  • sikre kloak og jord mod forurening,
  • ved større spild skal Alarmcentralen 112 straks kontaktes,
  • underrette kommunen om uheldet
Sidst opdateret 18/11 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
E-mail til Center for Teknik og Miljø