Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Affald | Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for korrekt håndtering, herunder sortering og aflevering til godkendt modtageanlæg samt for korrekt anmeldelse til kommunen. Reglerne gælder både for erhverv og for private.

Bygge- og anlægsaffald opstår ved nybyggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder mv. Affaldet kan fx være brokker, træ, armeringsjern, kabler, asfalt, vinduer, klinker, pap, plast og sanitet. Jord behandles i særskilt regulativ for jord.

Pjece om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Pjece om håndtering af bygge- og anlægsaffald - kort udgave til den lille bygherre

Godt håndværk - kort flyer fra Miljøstyrelsen

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Herlev Kommune, hvis affaldet stammer fra en nedrivning eller renovering, der dækker mere end 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald. Anmeldelse skal ske senest 2 uger før arbejdet påbegyndes på bygningsaffald.dk

Bygninger/anlæg som er bygget eller renoveret i 1950-1977
Ved visse byggearbejder skal bygherre foretage en screening for PCB inden arbejdet påbegyndes. Screening skal foretages hvis:

1) Der renoveres eller nedrives bygning/anlæg eller dele heraf, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977 og arbejdet vedrører mere end 10 m2 af bygningen eller frembringer mere en 1 ton affald.

2) Der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977

Screeningen sker også på bygningsaffald.dk ligesom anmeldelsen.

Affald der indeholder asbest, PCB eller andre problematiske stoffer

Der gælder særlige regler for dele af bygningsaffaldet.

Hvis du i screeningen for PCB svarer ja til nogle af spørgsmålene skal kortlægning og anmeldelse af PCB udføres.

Indeholder affaldet andre problematiske stoffer som fx asbest, bly, kviksølv og zink også anmeldes også til kommunen inden arbejdet påbegyndes. Du kan her se, hvilke vejledende grænseværdier der benyttes i Herlev for miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald.

Anmeldelse af byggeaffald indeholdende problematiske stoffer sker også i bygningsaffald.dk.

Sortering og håndtering

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter kan opdeles i fire kategorier: Genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald, deponeringsaffald og farligt affald.

Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Bygherren har ansvaret for at affaldet kildesorteres og at affaldet bortskaffes efter reglerne, herunder at de genanvendelige fraktioner bliver genanvendt.

Bygherren kan enten selv vælge, hvilket godkendt genanvendelsesanlæg affaldet skal leveres til eller overlade ansvaret til en godkendt indsamlingsvirksomhed. Der er også mulighed for, at bygherren kan sende usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering, hvis det ikke medfører en forringet mulighed for at genanvende de sammenblandede fraktioner.

Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald

Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:
1. Natursten fx granit og flint
2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
3. Beton
4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
5. Jern og metal
6. Gips
7. Stenuld
8. Jord
9. Asfalt
10. Blandinger af beton og asfalt

Følgende affaldsfraktioner skal også kildesorteres, når du nedriver, renoverer, ombygger eller opfører bygninger:

  • Genanvendeligt PVC-affald
  • Papir
  • Pap, karton
  • Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ (fremkommer ofte ved isolering og montering af nye køkkener m.m.)

Forbrændingsegnet byggeaffald

Forbrændingsegnet affald anvises til Affaldsmodtagelse på Vestforbrænding i Glostrup

Byggeaffald til deponering

Affald til deponering anvises til aflevering på:
AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 16 99
Fax: 36 77 18 99
av@av.dk

Sidst opdateret 05/10 2016

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Susanne Bruun Jakobsen (mail)
Tlf. 44 52 64 51

Relevante links

PCB Guiden

Branchevejledninger

Affaldsbekendtgørelsen

Det nationale affaldsregister