Forside | Erhverv | Byggeri, miljø og affald | Byggeri | VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet

VVM - vurdering af virkninger på miljøet

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at eventuelle miljøpåvirkninger tages i betragtning, før der gives tilladelse til et givent anlæg

VVM

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Reglerne har sit udspring i et EU-direktiv og er implementeret i dansk lovgivning via ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet”. Se bekendtgørelsen.

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at eventuelle miljøpåvirkninger tages i betragtning, før der gives tilladelse til et givent anlæg.

VVM-kompetencen blev i forbindelse med kommunalreformen overført fra amterne til henholdsvis kommunerne og staten. Hvorvidt et anlægsprojekt er omfattet af lovgivningen vurderes som regel af kommunen, og i visse tilfælde af Staten.

I VVM-bekendtgørelsen er der to bilag, der beskriver, hvornår et anlæg er omfattet af VVM-pligt. Anlæg beskrevet på bilag 1 er altid omfattet af VVM-pligt. Anlæg beskrevet på bilag 2 er kun VVM-pligtige, hvis det på baggrund af en screening vurderes, at der kan forventes en væsentlig påvirkning af miljøet.

VVM-bekendtgørelsen stiller krav om skriftlighed, derfor skal al korrespondance foregå på skrift, herunder e-mail.

Anmeldepligt

Bygherren har pligt til at anmelde et anlægsprojekt til den kommune, hvor anlægget ønskes etableret, hvis anlægget er opført på bilag 1 eller bilag 2 i bekendtgørelsen.

VVM-screening

Når kommunen modtager en anmeldelse af et nyt anlæg/en udvidelse af et eksisterende anlæg, omfattet af bilag 2, foretages der en screening af anlæggets forventede betydning for miljøet.

VVM-bekendtgørelsen arbejder med det, der hedder det udvidede miljøbegreb, som omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.

 

Kommunen kan ved en screening komme frem til én af følgende afgørelser:

  • Anlæggets påvirkning af miljøet er så væsentlig, at der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse. Bygherren bliver underrettet og arbejdet med VVM-redegørelsen igangsættes.
  • Anlæggets påvirkning af miljøet er uden væsentlig betydning, og anlægget kan gennemføres uden en VVM-redegørelse.  Afgørelsen meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvor anmeldelsen og screeningen af anlægget kan ses.

 

En screening vil typisk tage ca. 2 uger, hvis anmeldelsen er fyldestgørende.

VVM-redegørelse

Når kommunen modtager en anmeldelse, af et nyt anlæg/en udvidelse af et eksisterende anlæg, omfattet af bilag 1, eller når en screening har påvist sandsynlighed for en væsentlig påvirkning af miljøet, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Et VVM-pligtigt anlæg skal have udarbejdet en VVM-redegørelse, som skal indeholde en beskrivelse og vurdering af anlæggets forventede virkninger på miljøet. Hvis etableringen af det nye anlæg medfører ændringer i kommuneplanens retningslinjer, skal VVM-redegørelsen udarbejdes i sammenhæng med et kommuneplantillæg.

Inden redegørelsen laves, skal der være en offentlig høring, hvor offentligheden får mulighed for at komme med forslag og ideer til indholdet i redegørelsen. Når der foreligger et forslag til VVM-redegørelse og evt. tilhørende kommuneplantillæg, skal det sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Efterfølgende behandles de indkomne kommentarer, og den endelige VVM-redegørelse samt evt. kommuneplantillæg godkendes politisk.

Til sidst offentliggøres vedtagelsen, og den endelige VVM-tilladelse sendes til bygherren med de betingelser, som VVM-redegørelsen har påvist nødvendige for anlægget gennemførelse.

Afhængig af anlæggets kompleksitet vil en fuld VVM-procedure tage 1-2 år fra kommunen modtager en fyldestgørende anmeldelse og til VVM-tilladelsen gives.

Sidst opdateret 30/04 2014