Forside | Borger | Vand og kloak | Vandområdeplaner

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner, og de tidligere vandplaner, er statslige planer for beskyttelse af søer, vandløb, grundvand og havet. Planerne fastsætter miljømål og indsatskrav for beskyttelse af vandmiljøet. Herlev Kommune er omfattet af planerne for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt for hovedvandopland Køge Bugt.

Vandplaner
Vandplaner dækker 1. planperiode (2009-2015). Vandplanerne er i dag afløst af vandområdeplaner.

På baggrund af vandplanerne har Herlev Kommune vedtaget en vandhandleplan for kommunens søer, vandløb og grundvand. Herlev Kommunes vandhandleplan kan læses her.

Vandområdeplaner
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser.

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Planerne kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vandråd
Som del af arbejdet med vandområdeplanerne er der i 2017 oprettet vandråd i de enkelte hovedvandoplande. Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne om en række spørgsmål i forbindelse med vandområdeplanerne.

I hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord varetages sekretariatsfunktionen for vandrådet. af Lejre Kommune. Læs mere om Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord på Lejre Kommunes hjemmeside.

I hovedvandopland Køge Bugt varetages sekretariatsfunktionen for vandrådet af Solrød Kommune. Læs mere om Vandrådet for Køge BugtSolrød Kommunes hjemmeside.

Sidst opdateret 02/05 2017