Trafik og veje

Her finder du bl.a. information om parkering og dine forpligtelser som grundejer. Du kan også få hjælp til at søge om grave- eller rådighedstilladelse eller læse om kommunens trafiksikkerhedsplan.

Herlev Kommune er myndighed på alle offentlige og private fællesveje indenfor kommunen med undtagelse af Motorring 3 og Ring 4, som er statsveje. Spørgsmål vedrørende Motorring 3 og Ring 4 kan stilles til Vejdirektoratet.

Tip Herlev

Hvis du oplever fejl og mangler på kommunens veje, fortov samt i park- og naturområder, kan du give os besked via Tip Herlev.

Vejarbejder og trafikomlægninger

Her kan du læse om aktuelle vejarbejder i Herlev Kommune, som kan have betydning for trafikken.

Belysning

Fejlmeld belysning

Kommunens lysplan og designkatalog

Parkering

Parkering i Herlev Kommune er reguleret af færdselslovens bestemmelser og Herlev Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

Klik her for at se kort med offentlig parkering i bymidten

I Herlev Kommune er det tilladt at parkere delvist på fortovet, såfremt dette ikke er til gene for forgængerne.

Køretøjer over 3500 kg må kun parkere på steder med afmærkning herfor.

Du kan læse mere om Herlev Kommunes bestemmelser for parkering i Bekendtgørelse om standsning og parkering

Grundejerforpligtelser

Som grundejer er du forpligtet til at renholde vejarealer ud for din ejendom og beplantning i tilknytning til din ejendom samt rydde sne og glatførebekæmpe.

Dine forpligtelser som grundejer varierer over året. I vinterhalvåret er du forpligtet til at rydde sne på fortovet omkring din ejendom. Modsat er det fortrinsvist om sommeren, at du er forpligtet til at beskære hækken ud til vejen.

Tilladelser

Skal du holde vejfest, ønsker at opstille en container eller skal grave i vejen. Du har måske fået ny carport og har behov for at ændre dine adgangsforhold, skal du huske at få tilladelse inden du påbegynder.
Herlev Kommune er vejmyndighed på offentlige og private fællesveje og skal derfor give tilladelse, hvis du ønsker at bruge vejareal (herunder vejbane, cykelsti, fortov og rabat) til andet formål end færdsel.

Her kan du søge om:

Bustrafik

Herlev Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia og nabokommuner om at tilrettelægge den kollektive bustrafik så optimalt som muligt indenfor den givne økonomiske ramme. Movia fungerer som rådgiver for kommunerne og har ansvaret for køreplaner, trafikinformation og den daglige drift af busserne.

Få trafikinformationer, priser, billetter, kundeinformation m.m. på På hjemmesiden Din Offentlige Transport, forkortet DOT. DOT er et samarbejde mellem  DSB, Movia og Metroselskabet.

Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Det skal være sikkert og trygt at bevæge sig rundt i trafikken i Herlev - både for os, der bor her og for alle dem, der dagligt pendler gennem vores by. Trafiksikkerhedsplanen bygger videre på Hastighedsplan 2006-2012 og rummer nye tiltag, der skal sikre, at det også i fremtiden er sikkert at komme rundt i Herlev.

Læs mere om Trafiksikkerhedsplan 2015-2020.

Trafiksikkerhedskampagner

Herlev Kommune deltager i en række trafiksikkerhedskampagner for at passe på de yngste trafikanter.

Læs om Herlevs trafiksikkerhedskampagner for børn.

Trafikstøj

Trafiktællinger

Se hvor mange biler, der kører på vejene i Herlev Kommune

Trafikplan for erhvervskvarteret

Herlev Kommune har i 2015 udarbejdet en Trafikplan for erhvervskvarteret. Formålet er at kortlægge trafikale udfordringer i takt med at kvarteret omdannes.

Læs mere

 

 

Sidst opdateret 05/12 2017
Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Send en e-mail
Tlf. 44 52 70 00

Vejdirektoratet

Send en e-mail
Tlf. 72 44 33 33