Forside | Borger | Natur og parker | Beskyttet natur

Beskyttet natur

Alle søer, moser og enge er beskyttede. Vil du lave ændringer ved disse naturtyper skal du forinden kontakte Herlev Kommune.

Beskyttede naturtyper

Søer, moser, enge og vandløb er værdifulde naturlokaliteter, som er levesteder for mange vilde dyr og planter.

Mange naturlokaliteter er forsvundet fra landskabet igennem det sidste århundrede og dermed også levesteder for mange dyr og planter. De tilbageværende naturlokaliteter har siden 1992 været beskyttet mod tilstandsændrende indgreb og er beskrevet i Naturbeskyttelseslovens § 3.

Beskyttede naturtyper er

  • Søer og vandhuller med areal over 100 m2. Dette gælder både naturlige og menneskeskabte søer, vandhuller og damme.
  • Moser, enge, overdrev, heder, hvis areal hver for sig eller i sammenhæng udgør mindst 2.500 m2, eller hvis de ligger i forbindelse med beskyttede søer eller vandløb.
  • Vandløb som er udpegede af kommunen som beskyttede. De fleste offentlige vandløb er beskyttede.

§ 3-naturen er beskyttet overalt i Danmark. Omkring 9,5 % af Danmarks areal er beskyttet på denne måde, og § 3-beskyttelsen udgør således et vigtig del af den danske natur.

Hovedparten af Herlev Kommunes beskyttede naturlokaliteter ligger i Hjortespringkilen, men der findes også beskyttede småsøer rundt om i hele kommunen. I alt findes i Herlev ca. 80 søer, 12 moser og 1 eng, som er beskyttede. Desuden er vandløbet Tibberup Å omfattet af beskyttelsen.

Et kort over beskyttede naturlokaliteter i Herlev kan findes på Danmarks Miljøportal. Kortet er vejledende.

Spørg kommunen hvis du vil lave ændringer

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter naturtyperne mod tilstandsændrende indgreb. Tilstandsændrende indgreb er for eksempel opfyldning, dræning, oprensning, tilplantning, tilledning af vand, opgravning af vegetation og lignende.

Hvis du på beskyttet naturlokalitet ønsker at foretage en foranstaltning eller aktivitet, som har karakter af tilstandsændrende indgreb, skal du forinden søge om dispensation hos naturmyndigheden, som er kommunen. Beskyttelsen forvaltes traditionelt restriktivt, og der skal foreligge argumenter om naturforbedring eller argumenter om særlige omstændigheder for, at der kan gives dispensation fra beskyttelsen.

Er du i tvivl om, hvorvidt en lokalitet er beskyttet eller ej, eller om en aktivitet eller indgreb kan karakteriseres som et tilstandsændrende, så kontakt kommunen.

Til toppen

Fredet natur

Nogle naturområder og landskaber, som har en særligt værdifuld natur, er fredede. Fredning bruges gerne ved naturområder af national eller international betydning og gennemføres for at beskytte dyr og planter og deres levesteder samt landskabelige og kulturhistoriske interesser. Før i tiden var fredning af et naturområde den vigtigste måde, hvorved man kunne bevare naturværdierne for eftertiden. Ca. 5 % af Danmarks landareal er fredet.

I Herlev er følgende områder omfattet af fredning

Til toppen

Beskyttede og fredede dyr og planter

Mange sjældne, men også almindelige danske dyr og planter er fredede gennem Naturbeskyttelsesloven. For eksempel er alle krybdyr, padder, rovfugle, ugler og flagermus fredede. Af planter er for eksempel alle orkideer fredede. Fredede dyr må ikke samles ind eller slås ihjel, og fredede planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser.

Regler i EU's Habitatdirektiv fastsætter tillige en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter og deres levesteder. Aktuelt for Herlev Kommune gælder reglerne bl.a. for spidssnudet frø og stor vandsalamander samt alle danske arter af flagermus. Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes flere steder i Hjortespringkilen.

Til toppen

Naturmyndighed

Herlev Kommune er myndighed for den beskyttede natur. Har du spørgsmål om beskyttet natur, for eksempel om en naturlokalitet er beskyttet eller om et tiltag er modstrid med beskyttelsen, kan du kontakte Herlev Kommune, Natur og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller på tlf. 44 52 64 00, e-mail: tm@herlev.dk.

Til toppen

Sidst opdateret 15/03 2017

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

tm@herlev.dk
Bolette Halfdan Nielsen
Tlf. 44 52 64 30