Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Valg til skolebestyrelser 2018

Valg til skolebestyrelser 2018

Vær med til at sætte retningen for dit barns skole - læs hvordan du stiller op. Valget af forældrerepræsentanter finder sted i april.

Om at være forældrerepræsentant

Der mange gode grunde til at stille op til skolebestyrelsen, hvor du får indflydelse på skolens udvikling, hverdag og elevernes grunduddannelse.

 • Du tager ansvar og hjælper børnene ved at gøre skolen bedre.
 • Du får indblik i en af vores vigtigste samfundsinstitutioner, skolepolitik og skoleudvikling.
 • Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan tage med dig.
 • Du får et godt netværk gennem gode kontakter til andre forældre
 • Du får erfaringer med bestyrelsesarbejde samt et godt netværk omkring skolen og bestyrelsen.

Om skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen skal udføre sit arbejde inden for de mål og rammer, som Herlev Kommunalbestyrelse har fastsat.

Skolebestyrelsen er med til at udlægge og føre tilsyn med retningslinjer og principper for skolens virke. Det giver mulighed for, at man som forældrerepræsentant kan engagere sig i skolen og være med til at sikre den bedste skolegang for alle eleverne.

Skolebestyrelsen fører ikke personale- og elevsager – det er skoleledelsens opgave.

Faste principper om skolens udvikling

Skolebestyrelsen er med til at sætte retningen for, hvordan skolens videre udvikling skal forløbe ud fra fastsatte principper:

 • Undervisningens organisering (elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde, holddannelse og understøttende undervisning, udbud af valgfag m.m.).
 • Samarbejdet mellem skole og hjem.
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole, udsendelse i praktik m.v.
 • Antimobbestrategier, der sikrer elevernes fortsatte trivsel.
 • Retningslinjer for klassedeling.
 • Overordnede rammer for skolefritidsordningen.
 • Ordensregler.
 • Godkendelse af skolens budget inden for skolens økonomiske rammer.
 • Fysiske rammer, der kan stå mål med de tidsvarende behov.
 • Ansættelser af lærere og skoleleder.

Om tidsforbrug på skolebestyrelsesarbejde

Tidsforbruget på skolebestyrelsesarbejdet varierer. I gennemsnit er der mellem 9-10 møder om året. Undersøgelser fra foreningen Skole og Forældre viser, at bestyrelsesmedlemmer bruger ca. fem timer pr. måned på skolebestyrelsesarbejdet.

Om valgperioden

Man vælges normalt for en fireårig periode, men kommunalbestyrelsen kan overlade det til skolebestyrelsen, om  skolebestyrelsesperioden skal være toårig.

Om valg til skolebestyrelse

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i 0. klasse (fra august 2018).

Hvis forældrene ikke er gift, men har fælles forældremyndighed har begge valgret. Forældre med fælles forældremyndighed, der ikke bor sammen med barnet, opfordres til at undersøge, om de er optaget på valglisten. Også andre kan få valgret eller blive valgbare, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder. Hvilke personer, det drejer sig om fremgår af skolebestyrelsesbekendtgørelsen - se eventuel Bekendtgørelse om skolebetyrelsesvalg.

Valglister

Skolerne udarbejder en liste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Listen ligger på skolens kontor, hvor du kan tjekke, om du er opført på listen.

Kandidatopstilling og valgmøde og afstemning

Gældende for Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Lindehøjskolen:

Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du henvende dig til skolens leder, inden eller på selve valgmødet. Skolen vil informere om valgmødet via forældreintra og skolens hjemmeside.

På valgmøderne orienteres om valget og kandidaterne præsenteres. Det sker på følgende dage:

 • Herlev Byskole: Tirsdag den 10. april kl. 18.30 på afdeling Eng.
 • Lindehøjskolen: Torsdag den 12. april kl. 19.00
 • Kildegårdskolen: Onsdag den 18. april kl. 19.00 på afdeling Øst.

Opstillingsrækkefølgen aftales på valgmøderne. Opnås der enighed kaldes det fredsvalg, hvis ikke er der kampvalg, og så skal der holdes afstemning. Afstemning vil foregå i perioden 30. april – 14. maj 2018. I tilfælde af afstemning (kampvalg) udsender skolen et brev til hjemmene via forældreintra.

Gældende for Gl. Hjortespringskole

Hvis du ønsker at stille op som kandidat, skal du henvende dig til Gl. Hjortespringskoles leder, inden valgmødet eller på selve valgmødet. Skolen vil informere om valgmødet via forældreintra og skolens hjemmeside.

Valget afholdes onsdag den 18. april kl. 17.00, hvor der er forældrecaféaften, og der vil derfor være mulighed for børnepasning.

På valgmødet vil de opstillede kandidater blive præsenteret. På valgmødet gives der mulighed for, at kandidaterne kan opnå enighed om opstillingsrækkefølge (fredsvalg). Hvis ikke er der kampvalg, og så skal der holdes afstemning. Afstemningen finder sted på selve mødet.

Oplysninger om valgene og valgmøderne kan findes på skolernes hjemmesider:

Har du spørgsmål til skolebestyrelsesvalgene kan du rette dem til:

 • Herlev Byskole, skoleleder Hanne Hansen, tlf.  44 52 56 26
 • Kildegårdskolen, konstitueret skoleleder Hanne Jensen, tlf. 44 52 25 50
 • Lindehøjskolen, skoleleder Ethan Jordan, tlf. 44 52 55 55
 • Gl. Hjortespringskole, skoleleder Helle Pedersen, tlf. 44 52 56 53
Sidst opdateret 27/03 2018
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.