Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Pladsanvisning | Spørgsmål og svar om dagtilbud og pladsanvisning

Spørgsmål og svar om dagtilbud og pladsanvisning

Her er en liste med de mest stillede spørgsmål om dagtilbud og pladsanvisning.

Sampasning

Pladsanvisningen gør opmærksom på, at der er sampasning i institutionerne i uge 29 og 30.
Sampasning betyder, at 2 - 3 institutioner hjælper hinanden med at passe de børn, der er til stede i uge 29 og 30.
Der vil være kendte voksne til stede fra alle institutioner.


Kontakt

Pladsanvisningen tager sig af indskrivning og udmeldelser i dagtilbud, dagpleje, SFO og skolefritidsklub, samt ansøgninger om økonomisk friplads.

Pladsanvisningen
Herlev Rådhus
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

Telefontiderne er:

Mandag kl. 9.00 – 14.00
Tirsdag kl. 8.00 – 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag kl. 9.00 – 15.00 og 15.30 – 17.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Som følge af lovkrav er pladsanvisningen blevet digital. Det betyder for dig som borger, at du skal betjene dig selv på borger.dk.

Henvendelse til pladsanvisningen sker via mail eller telefonisk. Ønsker du personlig betjening, skal du bestille tid i forvejen. Har du brug for hjælp i forbindelse med borger.dk er du altid velkommen i Herlev Kommunes Borgerservice.

Skriv sikkert til Pladsanvisningen

På borger.dk kan du kontakte Dagtilbud og Skole via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.

Kontakt Pladsanvisningen

Via borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.

Digital Pladsanvisning

I den digitale pladsanvisning kan du selv

 • Skrive dit barn op til en institutionsplads
 • Udmelde dit barn fra institution
 • Se dit barns placering på ventelisten
 • Søge fripladstilskud
 • Se status på dine ansøgninger

Du kan logge dig på Digital Pladsanvisning på borger.dk med dit NemID.

Tilbage til sidens top

Institutionstyper
Herlev Kommune tilbyder følgende pasningstilbud:

 • Dagplejen er for børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder
 • Børneinstitutioner er for børn fra 26 uger og indtil skolestart
 • SFO, børn fra 0. til og med 3. klasse
 • Skolefritidsklub, børn fra 4. til og med 6. klasse

Tilbage til sidens top

Hvornår kan mit barn skrives op hvis jeg bor i Herlev Kommune?

Du kan skrive dit barn op umiddelbart efter fødslen. Ved opskrivning inden for en måned efter barnets fødsel beregnes anciennitet fra fødselsdatoen. Ved opskrivning af adoptivbørn beregnes anciennitet fra fødselsdatoen.

Behovsdatoen er den dato, hvor du har behov for at få passet dit barn. I Herlev Kommune har du garanti for en plads når dit barn er ½ år, hvis du har skrevet dit barn op senest 1 mdr. efter fødslen.

Hvis dit barn skrives op efter det er fyldt 1 mdr., kan du se reglerne under afsnittet Hvornår gælder pasningsgarantien?

 

Tilbage til sidens top

Hvornår kan mit barn skrives op hvis jeg flytter til Herlev Kommune?
Fra det øjeblik, du har underskrevet en lejekontrakt eller en købsaftale på din nye bolig i Herlev Kommune, kan du skrive dit barn op til pasning. Du fremsender kopi af lejekontrakten/købsaftalen via borger.dk, da I udveksler personfølsomme data. Husk at oplyse din nye adresse i Herlev Kommune under bemærkninger.

Se reglerne under afsnittet Hvornår gælder pasningsgarantien?

Tilbage til sidens top

Hvornår gælder pasningsgarantien?
Pasningsgarantien i Herlev Kommune giver garanti for pasning efter opskrivning i løbende måned + 2 måneder.

Eksempel: Hvis dit barn skrives op den 12. oktober 2017, bliver du tilbudt en plads til den 1. januar 2018.

Pasningsgarantien dækker tilbud i hele Herlev Kommune og tilbuddet kan være i en af vores børneinstitutioner eller i dagplejen. Der vil dog, så vidt det overhovedet er muligt, blive taget hensyn til dine ønsker om geografisk beliggenhed.

Garanti for, at dit barn kan få pasning i netop den børneinstitution/dagpleje, du har ønsket, er ikke en del af pasningsgarantien.

Hvis du ønsker at ændre datoen, hvor dit barn skal begynde i institution/dagpleje, er der et varsel på løbende måned + 2 måneder.

Pasningsgaranti for tilflyttere:

Når venteliste er lukket for børn fra andre kommuner, kan opskrivning fortsat ske for tilflyttere, når lejekontrakt / slutseddel er underskrevet.
Pasningsgarantien er først gældende fra datoen for tilmelding til Folkeregistret. Det betyder, at der er garanti for pasning flyttemåneden + 2 måneder efter.
Den anciennitet, dit barn måtte have i fraflytningskommunen, kan IKKE overføres.
Vælger du at beholde pladsen i fraflytningskommunen, skal Herlev Kommune opkræve forældrebetalingen, fra den efterfølgende 1. efter tilflytningsdagen.
Se mere om betaling over kommunegrænsen under afsnittet Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser.

Tilbage til sidens top

Hvordan anviser Pladsanvisningen?

Generelt om anvisningsprincipperne:

Pasningsgarantien går altid forud for anciennitetslisten, selvom der er aktuelle børn på institutionens egen venteliste. Se afsnittet om: Hvornår gælder pasningsgarantien?.

Hvis du kun ønsker en bestemt institution, bliver dit barn opskrevet på vores anciennitetsliste. På anciennitetslisten tilbydes plads i den rækkefølge børnene er skrevet op. Husk dog at pasningsgarantien altid går forud for anciennitetslisten.

Ønsker du på et senere tidspunkt, at gøre brug af pasningsgarantien, skal du være opmærksom på, at du tidligst kan få en pasningsgaranti efter løbende måned + 2 måneder.

Ved indstilling fra sagsbehandler eller pædagogisk konsulent kan der dog ændres på rækkefølgen.

For søskende gælder følgende hensyn: Et søskendebarn får fortrinsret til en plads i et dagtilbud, hvor søskende går:

 • Hvis barnet uden søskende kan anvises en anden plads i skoledistriktet.
 • Hvis søskendebørn kan gå minimum et år sammen i institutionen.
 • Hvis forældrene accepterer, at søskende kan tilbydes plads op til en måned før/efter behovsdato.

Hvis der ikke kan anvises plads i institutionen hvor søskendebarnet går, bevarer barnet sin anciennitet på ventelisten til den ønskede institution efter gældende regler.
Tvillinger og trillinger anvises altid plads i samme dagtilbud

Tilbage til sidens top

Tilbud om plads
Når du modtager tilbud om en plads, skal du svare Pladsanvisningen inden den fastsatte frist.

Som hovedregel anvises plads til den 1. eller den 16. i en måned.

Det er en god ide at give Pladsanvisningen besked, hvis du er bortrejst, f.eks. på ferie el.lign., i den periode hvor du kan forvente at få anvist en plads.

Tilbage til sidens top

 

Siger du nej til et tilbud om plads fra pasningsgarantilisten
Får du tilbudt en plads fra pasningsgarantilisten, som du siger nej til, kan du tidligst få et nyt tilbud efter løbende måned + 2 måneder.

Tilbage til sidens top

Overflytning fra Dagplejen til børneinstitution
Børn indmeldt i dagpleje bliver overflyttet til børneinstitution fra omkring 3 års alderen og det sker uden særlig ansøgning.

Såfremt der er angivet ønsker om dagtilbud på tidligere tidspunkt, vil disse ønsker være videreført til 3 års alderen. Du kan løbende lave tilføjelser til ønskerne via den digitale pladsanvisning på www.borger.dk. Det anbefales, at der er mimum 3 ønsker til børnehaveplads.

Hvis ønske om overflytning til børneinstitution foreligger ved start i dagplejen, kan barnet tidligst blive overflyttet efter 6 måneder.

Anciennitet vil fortsat være fra opskrivningstidspunktet.

Tilbage til sidens top

Ændring af forældrenes forhold

Når dit barn er skrevet på ventelisten, skal du på borger.dk ændre, hvis

 • du ikke længere ønsker et pasningstilbud
 • tidspunktet for ønsket om pasningstilbud ændres,
 • der i øvrigt er ændringer i de forhold, der er anført på ansøgningen.

Tilbage til sidens top

Udmeldelse af daginstitution/dagpleje/SFO og skolefritidsklub
Du skal udmelde dit barn med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Udmeldelse skal ske på borger.dk, Digital Pladsanvisning

Du kan ikke udmelde dit barn i institutionen.

Når dit barn overflyttes fra et dagtilbud i Herlev Kommune til et andet, sker udmeldelse automatisk, og du skal ikke foretage dig noget yderligere.

Tilbage til sidens top

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Hvis du vil have dit barn optaget på venteliste i en anden kommune end Herlev, skal du henvende dig til Pladsanvisningen i den pågældende kommune. Det er i så fald ikke Herlevs, men den anden kommunes anvisningsregler, der gælder.

Du kan se, hvilke kommuner der har lukket for optagelse på ventelister på www.ventelistelukning.dk.

Mulige prisforskelle kommunerne imellem

Måske oplever du en stor prisforskel, hvis dit barn har daginstitution/dagpleje/klub i en anden kommune. Betalingen følger nogle særlige regler, hvis et barn har plads i anden kommunes dagtilbud. Forældre, som vælger pasning i en anden kommune, skal være opmærksom på, at egenbetalingen kan være højere eller lavere end Herlev Kommunes takster, afhængig af bruttodriftsudgifterne i de enkelte kommuner. Egenbetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.
Dette gælder også for tilflyttere der har daginstitution/dagpleje/klub i fraflytningskommunen.

Tilbage til sidens top

Fraflytning
Flytter I fra Herlev Kommune, kan dit barn beholde sin plads i daginstitution, dagpleje, SFO eller skolefritidsklub, så længe det opfylder alderskriteriet for dagtilbuddet. Det er din nye bopælskommune, der skal opkræve forældrebetalingen fra den efterfølgende måned efter fraflytningen. Du kan få oplysning om forældrebetalingen ved at henvende dig til din nye bopælskommune.

Tilbage til sidens top

Betaling
Betalingen opkræves månedsvis forud og skal betales senest den 5. hverdag i måneden. Opkrævningen sendes til din E-boks. Du kan vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice.

Der opkræves et restancegebyr på 250 kr. ved udsendelse af rykkerskrivelse.

Betalingen for børn fra 0 år til skolestart opkræves  på én opkrævning, mens opkrævning for børn i SFO og skolefritidsklub opkræves på én anden opkrævning.

Tilbage til sidens top

Fripladstilskud

Når der er bevilget økonomisk fripladstilskud, laves der en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.
Beregningen sker ud fra oplysninger i indkomstregisteret hos SKAT. Alle indtægter, på nær indtægter hos selvstændige erhvervsdrivende, indberettes til indkomstregisteret månedligt. Indberetningen sker fra det sted, hvor du får din indkomst fra.
Den månedlige indberetning til indkomstregisteret bliver sammenholdt med de indkomstoplysninger der er opgivet på din fripladssag. Det betyder, at hvis der er ændringer i din indkomst, både ved stigning og fald, vil der blive lavet en ny beregning, som du vil få besked om via digital post.
Husk at indsende en ny ansøgning på Digital Pladsanvisning, hvis indkomstgrundlaget skal rettes i efterfølgende måneder.
Du har fortsat oplysningspligt omkring ændringer i husstandens sammensætning, civilstatus m.v.

Hvis du allerede modtager økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016.

Tilskuddet fastsættes på grundlag af den samlede husstands personlige indkomst. Husstandens beregnede indtægt må ikke overstige 539.800 kr. (2018). Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første.

For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne med 60.801 kr. årligt (2018).

Fripladstilskud har virkning fra måneden efter ansøgningens modtagelse.

Hvis en familie med fripladstilskud, benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Herlev Kommune, gives der ikke fripladstilskud til den eventuelle forskel.

Er du tilflytter - og har du haft hel eller delvis økonomisk friplads i din tidligere bopælskommune - skal du søge ny friplads hos Herlev Kommune på borger.dk.

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud skal ske på borger.dk, Digital Pladsanvisning. Dette gælder også ved indkomstændringer eller hvis der sker ændringer i dine personlige forhold.


Tilbage til sidens top

 

Søskendetilskud

Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der gives 50 % tilskud til øvrige søskendebørn.
Tilskuddet omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje,  børneinstitution, SFO og skolefritidsklub. Børn indmeldt i juniorklub og ungdomsklub samt skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud.
For at modtage søskendetilskud skal børnene have fælles bopæl. Tilskuddet gives, uanset om børnene benytter plads i Herlev Kommune eller i en anden kommune.

Tilbage til sidens top

Frokostordning

Alle børn der er indmeldt i Herlev Kommunes børneinstitutioner modtager et frokostmåltid.

Tilbage til sidens top

Lukkedage

I Herlev Kommune har vi følgende lukkedage for dagtilbud.


Tilbage til sidens top

Sidst opdateret 25/05 2018
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 55 78

Skriv sikkert til Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.

Læs mere om skolereformen