Forside | Borger | Dagtilbud og skole | Pladsanvisning | Indskrivningsregler og pasningsgaranti

Indskrivningsregler og pasningsgaranti

Er dit barn mellem 0-6 år kan du skrive det op til børneinstitutioner og kommunal dagpleje

 

Dagtilbud til 0-6 års børn

Ansøgning om optagelse


Opskrivning til plads kan ske, når barnet er født, samt for tilflyttere på det tidspunkt, hvor underskrevet lejekontrakt eller slutseddel foreligger. Ved opskrivning inden for en måned efter barnets fødsel beregnes anciennitet fra fødselsdato. Ved opskrivning af adoptivbørn beregnes anciennitet fra fødselsdato.

Et barn kan normalt tidligst tilbydes plads 26 uger efter barnets fødsel.

I Herlev Kommune kan barnet blive skrevet op til 0-6 års børneinstitutioner og kommunal dagpleje.

Oplysninger om Herlev Kommunes daginstitutioner kan fås her.

Frit–Valg over kommunegrænserne

Efter Dagtilbudsloven er det muligt frit at vælge dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.

Herlev Kommune kan dog i perioder lukke for opskrivning j.fr. Dagtilbudsloven § 28 stk., 2: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen".

Herlev Kommune har foreløbig lukket for ventelisten for borger, der ikke bor i Herlev Kommune.

I kan løbende holde øje med "Ventelistelukning.dk", hvornår der er åbent igen.

Forældre som vælger pasning i en anden kommune, skal være opmærksomme på, at egenbetalingen kan være højere eller lavere end Herlev Kommunes takster. Dette gælder også for tilflyttere, der har daginstitution, SFO eller klub i fraflytningskommunen. Det er bopælskommunen der udregner og opkræver egenbetalingen.

Pasningsgaranti for tilflyttere

Når ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner, kan opskrivning fortsat ske for tilflyttere, når lejekontrakt/slutseddel er underskrevet. Pasningsgarantien er først gældende fra datoen for tilmelding til Folkeregistret. Det betyder, at der er garanti for pasning flyttemåneden + 2 måneder efter.

Pasningsgaranti

Efter opskrivning i løbende måned + 2 måneder er der garanti for pasning.

Eks.  henvendelse i oktober giver ret til plads 1. januar.

Pasningsgarantien dækker et tilbud om børneinstitution/dagpleje i hele Herlev Kommune.

Der bliver tilbudt én plads til datoen for pasningsgaranti. Såfremt forældre siger nej til tilbuddet, overgår barnet til anciennitetslisten. Se nærmere under punktet 'Anciennitetsliste'.

Når dit barn har fået en plads, bliver det slettet af ventelisten. Hvis det ikke er en af de ønskede pladser, kan du meddele pladsanvisningen, at du ønsker at bevare din anciennitet, og stå til overflytning til en af de ønskede pladser.

Pasningsgarantien for tilflyttere omfatter kun forældre der kan forevise lejekontrakt eller købsaftale på selvstændig bolig, eller ved etablering af nyt samlivsforhold.

Garanti for, at børn kan få pasning i netop den daginstitution/dagpleje, forældrene måtte ønske, er ikke en del af pasningsgarantien.

Principperne for tildeling af plads til pasningsgarantien følger samme regler som anført under anciennitetslisten.

Ændring i tidspunktet for ønsket om et pasningsgarantitilbud skal fremsættes med et varsel på løbende måned + 2 måneder.

Anciennitetsliste

På anciennitetslisten tilbydes plads i den rækkefølge børnene er skrevet op, og efter visiteringen af pladser i henhold til pasningsgarantien. Det vil sige at pasningsgarantien går forud for anciennitetslisten.

Ved indstilling fra sagsbehandler kan der dog ændres på rækkefølgen.

Endvidere kan der ved dagpleje- og institutionstilbud, hvis det er muligt, tages hensyn til køn og aldersfordeling, samt søskende i børnegrupperne i institutionen.

Tvillinger vil altid få tilbud i samme dagtilbud.

Ved overflytning af 3-årige børn fra dagplejen til børneinstitution, får disse børn anciennitet fra tidspunktet for modtagelse af ansøgning om plads og går derfor forud på listen.

Overflytning

Børn indmeldt i dagpleje bliver overflyttet til børneinstitution fra omkring 3 års alderen, og det sker uden særlig ansøgning.

Hvis ønske om overflytning til børneinstitution foreligger ved start i dagplejen, kan barnet tidligst blive overført efter 6 måneder. Anciennitet vil fortsat være fra opskrivningstidspunktet.

Ved bopælsændringer kan ønske om overflytning til anden institution ske, ved at kontakte pladsanvisningen. Her gælder ancienniteten fra henvendelsesdatoen.

Ønsker forældrene af anden årsag en overflytning fra en børneinstitution, beder vi om, at der bliver sendt en begrundet ansøgning via borger.dk via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.

Rygepolitik

Der må ikke ryges i Herlev Kommunes daginstitutioner. Der må ikke ryges i dagplejehjemmene i åbningstiden. Resten af døgnet må der ikke ryges i de rum, der primært bruges som opholds og legerum for børnene.

Man mister ikke retten til en garantiplads, hvis man afslår en plads i et dagplejehjem, hvor der ryges.

Privat pasning

I henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven § 80 tilbyder Herlev Kommune et økonomisk tilskud til forældre med børn i alderen 24 uger til og med 2 år til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet yder man fra det tidspunkt, hvor barnet bliver optaget i et kommunalt dagtilbud og for en periode på minimum 3 måneder. Man kan maksimalt få udbetalt tre tilskud til samme husstand.

Herlev Kommune skal godkende aftalen mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.

 

Skolefritidsordning – fra børnehaveklasse

Kommunen er opdelt i skoledistrikter. Børn der er indskrevet i distriktets institutioner har ret til at blive indskrevet på distriktsskolen.

Forældrene kan opskrive deres børn til en SFO i det skoledistrikt, barnet bliver optaget i.

Der er pasningsgaranti i den SFO, som er tilknyttet den skole, hvor barnet går.

 

Skolefritidsklubber – fra 4. klasse

Til hver skole er knyttet en fritidsklub (4-6 kl.). Der er pasningsgaranti til den skolefritidsklub, som er tilknyttet barnets skole.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af børneinstitution/dagpleje/SFO og skolefritidsklub skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Udmeldelsen skal ske på borger.dk, Digital Pladsanvisning.

Børn kan blive i børneinstitution frem til den 1. maj i det kalenderår, barnet fylder 6 år. Såfremt man ønsker udsættelse af skolestart, kan ansøgningsskema rekvireres hos distriktsskolen.

Børn kan blive i en SFO frem til den 1/5. i det år, de skal op i 4. klasse.

Børn kan blive i skolefritidsklub til 1./5. i det år, de skal op i 7. klasse.

Sidst opdateret 25/05 2018
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 55 78

Skriv sikkert til Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.

Læs mere om skolereformen