Modersmåls-undervisning

Elever fra EU-lande

Herlev Kommune tilbyder modersmålsundervisning for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde.

Der tilbydes også undervisning til børn fra hjem, der benytter færøsk eller grønlandsk talesprog.

Hvem er berettiget til modersmålsundervisning?

Skoleelever på 0.-9. klassetrin fra flg. lande er berettiget til undervisningen:

Alle 27 EU lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Færøerne og Grønland.

Undervisningen tilstræbes at foregå i Herlev, en af omegnskommunerne eller Københavns Kommune. Undervisningens ugentlige timetal kan først oplyses, når vi kender undervisningsstedet, men normalt er det 3-5 ugentlige timer.

Kommunen dækker udgifter til transport med billigste offentlige transportmiddel.

Flere informationer

Du kan få mere at vide på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på tlf. 44 52 56 50.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 689 af 20.06.2014 om folkeskolens modersmålsundervisning.

Elever fra ikke EU-lande

Herlev Kommune tilbyder igen i år modersmålsundervisning for tosprogede elever på 1.-3. klassetrin. Barnet skal være 1. eller 2. generationsindvandrer.

Holdene vil blive oprettet, når der er ca. 14 tilmeldte elever. Der er egenbetaling på holdene. Der ydes søskenderabat og fripladser efter daginstitutionsreglerne. Det betyder, at der skal betales fuld pris for den dyreste plads, og der gives 50 % rabat til søskendebørn.

Der kan bevilges bortfald eller nedsættelse af betalingen, hvis forældrene kan dokumentere, at deres aktuelle indkomst ligger under de gældende satser. Kontakt Administrationen for at høre mere om betalingen Tlf: 44 52 55 11.

Formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne skal udvikle deres modersmål i både skrift og tale og øge kendskabet til oprindelseslandets kultur. Samtidig vil modersmålsundervisningen også bidrage til at styrke elevernes følelse af selvværd og identitet.

Lærerne

Eleverne vil enten blive undervist af lærere med uddannelse fra hjemlandet eller lærere fra Danmark som er uddannet til at foretage modersmålsundervisning. Lærerne er forpligtede til at undervise efter danske bestemmelser for modersmålsundervisning, og I kan derfor ikke forvente, at undervisningen er den samme som i hjemlandet. Undervisningen er placeret på hverdage efter normal skoletid og omfatter ca. 2x2 timer pr uge. Timerne placeres i tidsrummet mellem kl. 13 og 17.

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende for et skoleår af gangen. Ønsker I jeres barn tilmeldt modersmålsundervisning bedes I henvende jer på barnets skole og få en tilmeldingsblanket. Du kan få mere at vide hos  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på tlf. 44 52 56 50.

Sidst opdateret 01/03 2016
Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Center for Dagtilbud og Skole

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail

Tlf. 44 52 71 10

Pladsanvisning

borger.dk kan du kontakte Pladsanvisningen via sikker mail, da I udveksler personfølsomme data.