Forside | Borger | Ældre og Pension | Pensionistforeninger

Retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger

Ansøgninger om tilskud til pensionistforeninger skal senest den 1. februar være modtaget i Center for Omsorg og Sundhed.

Ansøgning om tilskud

Senest den 1. februar skal ansøgninger om tilskud være modtaget i Center for Omsorg og Sundhed.

Nye pensionistforeninger kan også søge om tilskud inden den 1. februar. Tilskuddet beregnes for det første år ud fra en dokumentation af sidste års aktiviteter. Søg tilskud til pensionistforening – hent ansøgningsskema.

Der kan gives tilskud til

Foreninger som er hjemmehørende i Herlev Kommune, som alle pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Herlev Kommune kan blive medlem af.

Foreninger som minimum har 20 medlemmer, der er bosiddende i Herlev.

Foreningen skal have en årlig generalforsamling/repræsentantskabsmøde, og en ledelse som er valgt på generalforsamlingen. Ingen kan være født medlem af bestyrelsen.

Foreningen skal lave et årsregnskab, som er revideret og godkendt på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet.

Foreningens formålsparagraf skal primært rette sig mod aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Herlev. Alle aktiviteter skal være åbne for alle pensionister og efterlønsmodtagere i Herlev.

Tilskud til aktivitetsdage

Der gives tilskud til planlagte aktivitetsdage på baggrund af aktiviteter det foregående år.

En aktivitetsdag er en dag, hvor én borger deltager i et planlagt arrangement fx møde/foredrag eller anden planlagt virksomhed.

Aktiviteter hvortil der modtages tilskud i henhold til folkeoplysningsloven eller tværgående frivilligt socialt arbejde efter § 18 i lov om social service, kan ikke medregnes i opgørelsen af aktivitetsdage.

Fordeling af tilskud

Senest den 1. april får klubberne besked om størrelsen af tilskuddet.

Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb på 8.000 kr. til foreninger med minimum 20 medlemmer, som er pensionister eller efterlønsmodtagere. Grundbeløbet suppleres med et tilskud efter aktivitetsdage i det foregående år.

Tilskuddet gives under forudsætning af, at foreningen som minimum har 20 medlemmer, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, og at Center for Omsorg og Sundhed vurderer, at foreningen opfylder de formelle tilskudskrav og har et rimeligt aktivitetsniveau med minimum 10 arrangementer om året.

Størrelsen af tilskuddet pr. aktivitetsdag svarer til kommunens budget, minus grundbeløb, divideret med antallet af aktivitetsdage for samtlige foreninger, som opfylder betingelserne.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet bliver udbetalt inden udgangen af april.

Indberetning af sidste års aktivitetsdage

Senest den 1. februar indberetter klubberne medlemstallet pr. 31. december samt antallet af medlemmer, som har deltaget i foreningens aktiviteter det foregående år.

Aktiviteterne skal deles op i aktivitetstyper. Foreningerne skal føre  protokol for hver aktivitetstype, hvor antallet af fremmødte medlemmer noteres pr. gang.

Ældrerådet kan udbede sig en kopi af arrangementsprotokollen (bilag 1).

Skemaer til indberetningerne kan hentes her eller hos Center for Omsorg og Sundhed.

Foreningens formand bekræfter rigtigheden af oplysningerne ved at underskrive indberetningen.

Regnskab

Senest den 1. april sender foreningen et revideret regnskab for sidste kalenderår, som også er dokumentation for det samlede medlemskontingent.

Oprettelse af CVR-nummer, NemKonto og Digital Postkasse

Pensionistforeninger, der søger om tilskud, skal have et CVR-nummer, en NemKonto og en Digital Postkasse.

Sidst opdateret 08/12 2017

Kontakt

Center for Omsorg og Sundhed

Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 44 52 60 04
Kontakt Daisy Zeuner