Forside | Om kommunen | Valg | Retningslinjer for ophængning af valgplakater i Herlev Kommune

Retningslinjer for ophængning af valgplakater i Herlev Kommune

I forbindelse med valgkampen i november ønsker Herlev Kommune at gøre partierne opmærksomme på retningslinjer for ophæng af valgplakater.

Herlev Kommune har fra tidligere valgperioder erfaret, at en del borgere reagerer og henvender sig til kommunen, hvis valgplakater er hængt op på en uhensigtsmæssig måde i bybilledet, så plakater eller udstyr, der er brugt til ophængning, kan være til fare eller gene for borgerne – en typisk overtrædelse af retningslinjerne er eksempelvis, at plakaterne hænger for lavt. Det er ikke alene vigtigt for borgerne, at plakaterne er hængt korrekt op. Det er naturligvis også i partiernes egen interesse. Af samme grund ønsker Herlev Kommune at gøre opmærksom på retningslinjerne for ophæng af valgplakater.

Regler og retningslinjer

Det er vigtigt at regler og retningslinjer overholdes. Derfor er det også vigtigt, at retningslinjerne læses og efterfølges, og at der er påført kontaktoplysninger på den ansvarlige for ophængningen for hver enkelt plakat

Med henvisning til § 103 a-b i bekendtgørelse af lov om offentlige veje og vejledning på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, skal valgplakater bl.a.:

 1. Valgplakaterne må ikke hænge lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten eller nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af
  valgplakaten
 2. Valgplakaterne skal være forsynet med kontaktoplysninger
 3. Valgplakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning
 4. Valgplakaterne må ikke hænge til gene eller udgøre en fare fra trafikanterne

Tips til fastgørelse af plakater

For at fastgøre valgplakaterne bedst muligt klippes den overskydende del af strippen af i både top og bund. På den måde undgås det, at plakaterne rives løs med risiko for at blive taget af vinden og ramme forbipasserende.

Ophængning på Den Blå Bro og hegn langs vejarealer ikke tilladt

Det er ikke tilladt at hænge valgplakater op på Den Blå Bro over Ring 3, fordi valgplakater på dette sted vurderes at udgøre en trafikal fare og kan påvirke bilisternes trafikale opmærksomhed og fokus med risiko for færdselsuheld

Derudover er det ikke tilladt at hænge valgplakater op på hegn langs vejarealer, fordi hegn på privat grund, og derfor kræver tilladelse fra ejeren.

Konsekvenser ved overtrædelser

Valgplakater, som er ophængt i strid mod reglerne, skal normalvis nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedet påbud om nedtagning. Vejmyndighedens udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Afstemningssteder i Herlev Kommune

Med henvisning til stk. 7.5 i Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 skal følgende endvidere oplyses:

 • Valglovens §56 tillader ikke valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i valglokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil.
 • Valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning påafstemningsstedets matrikel skal imidlertid foregå i en så passende afstand til indgangsdøren til den bygning, hvor valglokalerne ligger, at det ikke sker i umiddelbar tilknytning til valglokalerne
 • Vurdering af, hvad der må anses for passende afstand, vil afhænge af de konkrete adgangsforhold til bygningen med valglokalerne.

Følgende matrikler er afstemningssteder:

 • Herlev Rådhus
 • Herlev Medborgerhus
 • Herlev Hallerne
 • Kildegårdhallen

Valgsted - Herlev Rådhus

Herlev Rådhus

Valgsted - Herlev Medborgerhus

Herlev Medborgerhus

Valgsted - Herlev Hallerne

Herlev Hallerne

Valgsted - Kildegårdskolen Vest

Kildegårdskolen Vest

 

Sidst opdateret 25/10 2017