Centrene

Læs mere om centrene og deres ansvarsområder.

Center for Borgerservice
Center for Borgerservice er den samlede indgang til en lang række af kommunens tilbud og ydelser – fra pas, kørekort og bolig til sociale ydelser og støtte til borgere med handicap og sindslidelser. Derudover er kommunens kontrolfunktion placeret i Borgerservice. Centeret består af Team Borgerbetjening, Team Social Service samt Kontrolfunktionen. Centerchef: Janne Dinesen.

Center for Børn og Familie
Centeret skal understøtte, at børn og unge blive aktive medborgere gennem forebyggende, rettidige og støttende indsatser i et samarbejde mellem forældre, professionelle og lokalsamfundet. Centerets primære opgave er rettet mod 0-15 års området. Center for Børn og Familie består af: Børnefamilierådgivningen for de 0-15 årige, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Tandplejen, Døgninstitutionen Dildhaven samt Familiecenteret Kernen. Centerchef: Lene Holm Kragh.

Center for Dagtilbud og Skole
Centeret skal sikre, at alle børn har lige ret til udvikling og læring i betydningsfulde fællesskaber, der understøtter udvikling af deres faglige og sociale kompetencer og sikrer deres trivsel. Centeret har ansvaret for at administrere, drive og udvikle pædagogik og læring på dagtilbuds- og skoleområdet målrettet: De 0–18 årige, folkeskoler, kommunal specialskole, dagtilbud, ungdomsskole, Pædagogisk Center samt Børnenaturcenteret Kildegården. Centerchef: Michael Hougaard Olsen.

Projektcenter for Unge – Job og Uddannelse
Center for Unge, Job og Uddannelse er et tværfagligt center, der har som mål, at alle unge i Herlev skal have en uddannelse, så de er rustet til arbejdsmarkedet, at antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse øges samt at andelen af unge med erhvervskompetence-givende uddannelse øges. Centerchef: Birgitte Kjeldsen.

Jobcenter
Jobcenter Herlev varetager beskæftigelsesindsatsen overfor borgere og virksomheder og har hovedopgaverne: At bistå arbejdssøgende med at komme i arbejde, at yde service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, og at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at komme i arbejde. Centerchef: Jette Rasmussen.

Center for Voksensociale Tilbud
Center for Voksensociale Tilbud har til opgave at drive og levere tilbud til særligt udsatte borgere. Det gælder indenfor områderne sindslidelse, misbrug og handicap. Centeret består af tilbuddene: Hørkær, Café Harlekin, Kagshuset, Juvelhuset, Flex Bostøtte, Bofællesskaberne, Aktivitetsteamet, Skovgården og Højsletten. Centerchef: Henrik Otto.

Center for Omsorg og Sundhed
Opgaverne i Center for Omsorg og Sundhed er myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven, Sundhedsloven samt ophold i plejeboliger, indsatser på sundhedsområdet herunder forebyggelse, genoptræning og andre rehabiliterende opgaver. Desuden kompenserende opgaver i forhold til borgere med varigt funktionstab, herunder hjælpemidler og ældre- og handicapvenlige boliger. Drift og udvikling af plejeboligtilbud. Centerchef: Christian Bartholdy.

Center for Kultur, Fritid og Byudvikling
Centerets vision er at skabe rammer for oplevelser, udfordringer og muligheder såvel i den fysiske byplanlægning, som i samarbejdet med Herlevs borgere. Centerets hovedopgaver er inden for byplanlægning, byggeri, beredskab, kultur, fritid og idræt. Centerchef: Per Jul Hansen.

Center for Ejendomme og Intern Service
Centeret er ansvarligt for drift af kommunens bygninger og arealer. Det er centerets primære opgave at servicere og fungere som støtte til kommunens øvrige centre ved at sørge for en stabil og velfungerende drift. Målet er at vedligeholde, drive og udnytte hver m2 optimalt og mest økonomisk. Centerchef: Karen Dilling.

Center for Teknik og Miljø
Center for Teknik og Miljø forestår myndigheds- og driftsopgaver samt større projekter indenfor miljø, affald, jord, vand, trafik og veje, parker, natur og vandløb samt renholdelse og serviceopgaver. Centerchef: Jesper Raad Petersen

Sidst opdateret 09/04 2014
Kontakt

Rådhuset
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf. 4452 7000
herlev@herlev.dk