Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Kommuneplantillæg for stationsnære kerneområder er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 11. maj 2016 vedtaget Tillæg 6 til Kommuneplan 2013-2025 - stationsnære kerneområder i Herlev Kommune.

Læs mere

Etablering af drænsystem i H/F Islegård

Høring af etablering af drænsystem i H/F Islegård.

Læs mere

Lokalplan 101 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 20. januar 2016 vedtaget Lokalplan 101 for en tæt og lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460 samt Tillæg 4 og 5 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan 98 og kommuneplantillæg 1

Herlev Kommunalbestyrelse har den 13. maj 2015 vedtaget Lokalplan 98 for en bebyggelse med bolig og erhverv på Herlev Ringvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010-19

Offentlig høring af tillæg til spildevandsplan for kloakering af Haveforeningen Islegaard i Herlev Kommune fra 13. maj 2016 til 13. juli 2016.

Læs mere

Forslag til plejeplan for Smør- og Fedtmosen

Herlev og Gladsaxe kommuner sender hermed forslag til en ny plejeplan for det fredede område i Smør- og Fedtmosen i offentlig høring frem til den 26. juni 2016.

Læs mere

VVM redegørelse og miljørapport for udvikling af Herlev Bymidte

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om udvikling af Herlev Bytorv. Herlev Kommune har på baggrund af anmeldelsen afgjort, at en gennemførelse af projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse og en miljørapport.

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan 65

Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 13. april 2016 vedtaget et tillæg til Lokalplan 65, der fjerner kravet til levende hegn mellem tilgrænsende ejendomme i Eventyrkvarteret.

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Lokalplanforslag 99

På borgermødet den 3. marts blev der stillet spørgsmål til en række forhold som endnu ikke var belyst. Der er derfor udarbejdet supplerende materiale. Desuden kan du også se baggrundsrapporten om trafikstøj.

Læs mere

Forslag til lokalplan 99

Kommunalbestyrelsen har den 20. januar 2016 vedtaget at sende forslag til lokalplan 99 for et blandet byområde ved Hørkær 17 -19 og Kantatevej 1 i offentlig høring. Samtidig sendes relaterede forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering i høring.

Læs mere

Nyt regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald er trådt i kraft den 17. marts 2016.

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en Kunstgræsbane med tilhørende lysanlæg. Herlev Kommune offentliggør hermed en beslutning om, at anlægsprojektet ikke VVM-vurderes.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg for udpegning af stationsnære kerneområder

Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 20. januar 2016 vedtaget at sende forslag til Tillæg 6 til Kommuneplantillæg 2013-2025 - Stationsnære kerneområder i Herlev Kommune i offentlig høring frem til 21. marts.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016