Forside | Om kommunen | Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Værebro Å vandløbsregulativ

Offentliggørelse af fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Læs mere

Tilslutningstilladelse Herlev Hospital

Orbicon har på vegne af Herlev Hospital ansøgt om tilslutningstilladelse til udledning af byggegrubevand til den offentlige kloak i forbindelse med udgravning til blok 3 og 4, som er en del af udbygningen af Herlev Hospital.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring frem til 26. juni 2017.

Læs mere

Forslag til lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital i offentlig høring frem til 21. juni 2017.

Læs mere

Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet VVM-høring

Gladsaxe og Herlev kommuner sender den samlede VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Kagsåparkens regnvandsprojekt i fornyet høring i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.

Læs mere

Høring af tillæg til spildevandsplan for Herlev Ringvej

Høring af tillæg til spildevandsplan for afledning af regnvand fra Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbanen i Herlev Kommune

Læs mere

Midlertidig tilladelse til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge

Pålsson Arkitekter A/S, har på vejene af Herlev Boligselskab, Tubberupvænge II ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af vand til spildevandskloakken i forbindelse med tømning af vandtank på Tubberupvænge 29-71.

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til spildevandskloakken til projekt på Toggangen

Herlev Kommune har modtaget en ansøgning fra HOFOR om afledning af vand til kloak i forbindelse med renovering af vandledning på Toggangen.

Læs mere

Høring om trafiksikkerhedstiltag på Hørkær

Mellem Vasekær og Glødelampen er der udarbejdet et forslag om trafiksikkerhedstiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Forslaget er i høring frem til mandag den 15. maj 2017.

Læs mere

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandråd for Køge Bugt

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådene

Læs mere

Rørlægning af grøft på Hørkær 17-19

Herlev Kommune har den 28. februar 2017 godkendt rørlægning af 90 m grøft på Hørkær 17-19, 2730 Herlev. Rørlægningen er godkendt i henhold til vandløbslovens § 17.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for Herlev Bytorv

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 14. december 2016, at indkalde ideer og forslag til en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projekt og planer for udvikling af Herlev Bytorv.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til forprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune har meddelt midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af vand fra prøvepumpninger i forbindelse med forundersøgelser til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 11. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring. Nedenfor kan du læse om projektet og om, hvordan du kan indgive høringssvar. I høringsperioden holdes et borgermøde den 28. februar 2017.

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Herlev Kommune sender hermed et forslag til "Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune" i høring.

Læs mere

Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Herlev Kommune og kommunerne i Værebro Å-oplandet fremlægger hermed Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet til offentlig høring.

Læs mere

Påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune meddeler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23.

Læs mere

Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Herlev Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af 90 m grøft langs Herlev Ringvej ved Hørkær 17-19, 2730 Herlev, matrikel 7000bn Herlev.

Læs mere

Oprensning og justering af vandhul

Herlev Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og justering af et vandhul på Gammel Klausdalsbrovej 369.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016