Høringer og afgørelser

Aktuelle høringer og afgørelser fra Herlev Kommune.

Forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 109 for en ungdomsboligbebyggelse på Lyskær 11 samt Kommuneplantillæg 10 i offentlig høring frem til 26. juni 2017.

Læs mere

Høring om trafiksikkerhedstiltag på Hørkær

Mellem Vasekær og Glødelampen er der udarbejdet et forslag om trafiksikkerhedstiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Forslaget er i høring frem til mandag den 15. maj 2017.

Læs mere

Forslag til lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital er i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2017 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 107 for et Diabetescenter ved Herlev Hospital i offentlig høring frem til 21. juni 2017.

Læs mere

Høring af forslag til Lokalplan 110 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025

Forslag til Lokalplan 110 for ejendommene på Hyrdindestien 11, 13 og 15 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring.

Læs mere

Høring af forslag til lokalplan 108

Forslag til lokalplan 108 for et Livsrum ved Herlev Hospital er i offentlig høring.

Læs mere

Høring af forslag til Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025

Forslag til Lokalplan 111 for boligbebyggelse på Gammel Klausdalsbrovej 543 samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring.

Læs mere

Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt vandråd for Køge Bugt

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådene

Læs mere

Rørlægning af grøft på Hørkær 17-19

Herlev Kommune har den 28. februar 2017 godkendt rørlægning af 90 m grøft på Hørkær 17-19, 2730 Herlev. Rørlægningen er godkendt i henhold til vandløbslovens § 17.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og miljørapport for Herlev Bytorv

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 14. december 2016, at indkalde ideer og forslag til en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projekt og planer for udvikling af Herlev Bytorv.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til forprojekt for Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommune har meddelt midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af vand fra prøvepumpninger i forbindelse med forundersøgelser til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 11. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring. Nedenfor kan du læse om projektet og om, hvordan du kan indgive høringssvar. I høringsperioden holdes et borgermøde den 28. februar 2017.

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune

Herlev Kommune sender hermed et forslag til "Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af letbanen i Herlev Kommune" i høring.

Læs mere

Lokalplan 106 er vedtaget endeligt

Herlev Kommunalbestyrelse har den 11. januar 2017 vedtaget Lokalplan 106 for et foreningshus ved Gammelgaard samt Tillæg 9 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Herlev Kommune og kommunerne i Værebro Å-oplandet fremlægger hermed Forslag til Fællesregulativ for Værebro Å-systemet til offentlig høring.

Læs mere

Påbud om brugstider på kunstgræsbane

Herlev Kommune meddeler påbud om brugstider på kunstgræsbanen ved B73 på Ederlandsvej 23.

Læs mere

Landzonetilladelse til udestue

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. november 2016 meddelt tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en 32 m² udestue på Skinderskovvej 106, 2730 Herlev.

Læs mere

Lokalplan 105 er vedtaget endeligt

Herlev Kommunalbestyrelse har den 14. december vedtaget Lokalplan 105 for boligområdet Nørrevang samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Høring om rørlægning af grøft ved Herlev Ringvej

Herlev Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af 90 m grøft langs Herlev Ringvej ved Hørkær 17-19, 2730 Herlev, matrikel 7000bn Herlev.

Læs mere

Oprensning og justering af vandhul

Herlev Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og justering af et vandhul på Gammel Klausdalsbrovej 369.

Læs mere

Plejeplan for Smør- og Fedtmosen 2016 - 2025

En revideret plejeplan for Smør- og Fedtmosen er blevet vedtaget af Herlev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 22. september 2016.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 11/02 2016