Støjkortlægning 2012

I 2008 fik Herlev Kommune udarbejdet sin første støjkortlægning af vejtrafikstøj, som nu i 2012 er fuldt op af en ny støjkortlægning af vejtrafikstøjen i Herlev.

Den forrige og den nye støjkortlægning er begge baseret på vejstrækninger med mere end 500 biler pr. døgn indenfor kommunegrænsen samt fra større naboveje i vores nabokommuner og fra statens store veje (Ring 4, Motorring 3, Hillerød Motorvej) indenfor en afstand op til fire kilometer fra kommunegrænsen. Begge støjkortlægninger er udført i samarbejde med Herlevs nabokommuner samt Vejdirektoratet.

Støjkortlægning 2012 viser et fald i antallet af boliger og personer, der er generet af vejstøj i forhold til den forrige støjkortlægning. Udviklingen fra 2008 til 2012 viser et fald på ca. 850 boliger og ca. 1.810 personer, der set over et gennemsnitlig døgn ikke længere er støjgeneret af vejtrafikstøj 55 dB (A) eller derover, for højden 1,5 meter over terræn.

Faldet skyldes flere forhold. Dels et generelt mindre fald i trafikmængder i Herlev og i Hovedstadsområdet. Dels flere støjreducerende tiltag i Herlev som hastighedsnedsættelser på hele Herlev Hovedgade og på udvalgte veje i nye 40 km/t hastighedszoner samt støjreducerende asfalt på Ring 4, Motorring 3 og Vindebyvej.

Støjkortlægning 2012 er udarbejdet i to forskellige højder 1,5 meter og 4,0 meter over terræn (til brug for støjvurderinger i henholdsvis DK og i EU) for to støjniveauer Lden (gennemsnit set over hele døgnet) og Lnight (gennemsnit over natten kl. 22-07).

De aktuelle støjkort for vejtrafikstøj 2012 kan åbnes herunder:

Vejtrafik støjkort Lden = 55 dB i højde 1,5 meter, døgn
Vejtrafik støjkort Lden = 55 dB i højde 4,0 meter, døgn

Vejtrafik støjkort Lnight = 50 dB i højde 1,5 meter, nat
Vejtrafik støjkort Lnight = 50 dB i højde 4,0 meter, nat

Vejtrafik støjkort for Lden = 58 dB (Miljøstyrelsens vejledende støjniveau støjgrænse i DK) i højde 1,5 meter, døgn

Forklaring til støjkortene
Lden og Lnight er udtryk for det gennemsnitlige trafikstøjniveau i dB (A) set over et helt kalenderår.

Lden er en sammenvejning af trafikstøjen i tidsperioderne day, evening og night. Støjen om aftenen (evening) og om natten (night) er øget med henholdsvis 5 og 10 dB (A) i genetillæg. Dette skyldes menneskers særlige støjfølsomhed over for trafikstøj om aftenen (kl. 19-22) og især om natten (kl. 22-07). Farverne på Lden støjkortet går fra blå til gul. Her er blå den højeste støjbelastning med døgnværdi højere end 75 dB (A) og gul med døgnværdien mellem 55-59 dB (A).

Lnight er et udtryk for trafikstøjen i natperioden kl. 22-07. Farverne på Lnight støjkortet går fra lilla til grøn. Her er lilla den højeste støjbelastning med døgnværdi højere end 70 dB (A) og grøn med døgnværdi mellem 50-55 dB (A).

Støjen i 1,5 m højde viser støjforholdene udendørs og i stueetagen. Støjen i 4 m højde illustrerer støjen ved  højere etager.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er Lden 58 dB (A) og er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer miljømæssig og sundhedsmæssig acceptabel. Typisk vil ca. 10 - 15 % angive, at de er stærkt generet af støjen ved den vejledende grænseværdi.

Der er ikke vejledende grænseværdier for natstøjen, Lnight. I Miljøstyrelsens vejledning fra 4/2006 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner oplyses det, at der på grundlag af den foreliggende viden må forventes 15% risiko for søvnforstyrrelser ved niveauer på Lnight 52 dB (A).

S-tog trafikstøj i Herlev
Banedanmark står for udarbejdelse af nye støjkort 2012 for S-togskørsel for S-banestrækningen (S-togslinier H, H+, C) igennem Herlev Kommune.

For at se de nye nye støjkort 2012 for S-togskørsel igennem Herlev, henvises til Banedanmarks hjemmeside eller til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Trafikstøj for hele Danmark
Du kan se hele støjkortlægning for hele Danmark på Miljøministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Sidst opdateret 07/05 2014